Home

Hof van Cassatie

Hof van Cassatie - Wikipedi

 1. Het Hof van Cassatie is het hoogste rechtscollege in België, Frankrijk en andere door het Franse recht geïnspireerde rechtstelsels.. Het Hof neemt kennis van voorzieningen in cassatie of verbreking tegen vonnissen van rechtbanken en arresten van hoven die in laatste aanleg zijn gewezen.. Het Hof van Cassatie wordt vaak ten onrechte beschouwd als een derde aanleg
 2. Zetel van het Hof van Cassatie. Er is slechts één Hof van Cassatie met zetel te Brussel. Kamers en samenstelling. Het Hof van Cassatie bestaat uit drie kamers, naar gelang het soort zaken. Zo is er een kamer voor burgerlijke, een kamer voor strafrechtelijke en een kamer voor sociale zaken. Elke kamer heeft een Nederlandstalige en Franstalige afdeling: de eerste kamer behandelt de burgerlijke.
 3. Bevoegdheid. Het Hof neemt kennis van voorzieningen in cassatie tegen vonnissen van rechtbanken of arresten van hoven die in laatste aanleg zijn gewezen.. Het Hof van Cassatie treedt niet in de beoordeling van de zaken zelf (art. 147, tweede lid Gw.). het hof is geen feitenrechter en maakt dus geen derde aanleg uit, aangezien het over de grond of inhoud van de feiten geen oordeel kan vellen
 4. Arresten van het Hof van Cassatie van 1790 tot 2015, gedigitaliseerd door KU Leuven Biblotheken Rechtsgeleerdheid Juportal - rechtspraak hoven en rechtbanken Arresten van het Hof van Cassatie
 5. Arresten van het Hof van Cassatie is een publicatie bezorgd door de leden van het Hof van Cassatie
 6. Van deze cookies worden de cookies die als noodzakelijk zijn standaard in de browser van de sitebezoeker opgeslagen omdat ze essentieel zijn voor de werking van de basisfuncties van de website. Deze site maakt mogelijk ook gebruik van cookies van derden die de site-eigenaar helpen om het bezoekersgedrag te analyseren

Hof van Cassatie Hoven & Rechtbanke

 1. Het Hof van Cassatie neemt, als hoogste justitiële rechter, kennis van deze cassatieberoepen. Het Hof treedt echter niet in de feiten en het cassatieberoep kan hierdoor niet gezien worden als een 'derde aanleg'. Het Hof kijkt na of de feitenrechter bij het nemen van zijn beslissing de wet en de pleegvormen heeft nageleefd
 2. Cassatierechtspraak is de laatste mogelijkheid om een uitspraak in een rechtszaak in Nederland aan te vechten. De Hoge Raad oordeelt of het recht en de procesregels juist zijn toegepast. De Hoge Raad kan een uitspraak van het gerechtshof (soms de rechtbank) vernietigen (casseren). In de meeste gevallen moet het hof de zaak overdoen
 3. Na verloop van tijd volgt dan de uitspraak van de Hoge Raad. Die kan het beroep verwerpen. Als de Hoge Raad oordeelt dat het cassatieberoep gegrond is, dan volgt vernietiging van de in cassatie bestreden uitspraak. In het merendeel van die gevallen verwijst de Hoge Raad de zaak dan naar een hof voor verdere afdoening
 4. Na het hoger beroep is cassatie mogelijk bij de HOGE RAAD. Bij dit college wordt uitsluitend naar de juridisch-technische kanten van het arrest van het hof gekeken. Als de HR het eens is met de uitspraak van het hof wordt het beroep afgewezen. Vindt de HR dat de uitspraak van het hof niet juist is, dan casseert (vernietigt) de HR het arrest
 5. Het Hof van Cassatie oordeelt immers niet over de grond van de zaak, maar kijkt de wettigheid en de regelmatigheid van de gevoerde rechtspleging na. Het parket bij het Hof van Cassatie doet niet aan strafvervolging, maar geeft advies over de toepassing van de rechtsregels
 6. Hof kan verwijzen naar: . Omheinde plaatsen. In deze betekenis is hof meestal mannelijk (de hof).. Hofstelsel, het beheer van landerijen, domeinen en onderhorige boerderijen.Ook villa, curtis of vroonhof, het bezit van een heer.; Hofstede, een aanzienlijke woonplaats: Boerderij (al dan niet horig) met landerijen; Kasteel; Buitenplaats; Hofje, kleine woningen rond een binnenplaats met een.
 7. Lees alle nieuws en commentaar over het Hof van Cassatie op de nieuwssite van De Standaard

Hof van Cassatie (België) - Wikipedi

Rechtspraak Federale Overheidsdienst Justiti

Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.20.0598.N B B A, inverdenkinggestelde, aangehouden, eiser, met als raadsman mr. Koen Vaneecke, advocaat bij de balie Antwerpen. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwer-pen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 26 mei 2020 Het hof van cassatie verbrak het vonnis, stellende dat de hoeveelheid kon aanzien worden als voor eigen gebruik, rekening houdend met de grote hoeveelheden die door Rastafari gerookt worden.Een beroepshof in Florence kreeg opdracht de zaak te herzien Hof van Cassatie gaf in dit opzicht blijk van meer reali-teitszindandehuidige.VroegeroordeeldehetHofdatereen weerlegbaar vermoeden bestaat dat een ter post aange-tekende brief binnen 24 uur aan de geadresseerde wordt aangeboden, met uitzonderingen van zaterdagen, zon- en feestdagen (Cass. 29 juni 1984, R.W. 1984-85, 1033)

Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door de Volkskrant. hof van cassatie. Nieuws & Achter­grond Problemen in het zuivelschap: plantaardige 'yoghurt' mag geen yoghurt heten en is omgedoopt tot 'yog. Het Hof van Cassatie herleidt de rol van een advocaat tijdens een gerechtelijk verhoor tot die van een bloempot. Dat is de conclusie die zich opdringt na het eerste arrest van Cassatie over de. 1542 HOF VAN CASSATIE 4.9.07 - Nr. 381 zelfde oorsprong verbieden, en bijgevolg schending van de artikelen 42, 1° en 3°, 43bis, eerste en tweede lid, en 505, derde lid, Strafwetboek. Het onderdeel stelt dat gelet op het zakelijke karakter van de beide verbeurd

Arresten van het Hof van Cassatie Federale

Hof van assisen. Hof van Cassatie. Ministère public. Openbaar ministerie. Parquets du procureur du Roi. Parquet fédéral. Auditorats du travail. Parquets généraux et auditorats généraux. Parquet près la Cour de cassation. Parketten van de procureur des Konings. Federaal parket. Arbeidsauditoraten Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.20.0195. N GRAMMYCO nv, met zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Tweemontstraat 258, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0403.792.093, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1170 Brussel, Terhulpensesteenweg 177/7, waar de eiseres woon

cassatie instellen, maar kan dit ook door uw advocaat laten doen. Na het instellen van cassatie, zal het hof/de rechtbank waar de zaak het laatst heeft gediend, de stukken naar de Hoge Raad moeten zenden. Dit neemt meestal enige maanden in beslag Visie van het Hof van Cassatie: blanco bodemattest kan als opschortende voorwaarde. In het arrest van 22 maart 2018 sluit het Hof van Cassatie zich voorzichtig aan bij de tweede visie. Het Hof maakt een onderscheid tussen twee vormen van opschortende voorwaarden Het Hof van Cassatie spreekt zich niet uit over de feiten. Het gaat na of de wet correct werd geïnterpreteerd en toegepast en of er geen procedurefouten werden gemaakt. Verwante artikels Zetel van de hoven van beroep. België is gerechtelijk ingedeeld in vijf rechtsgebieden met elk een hof van beroep namelijk Antwerpen, Gent, Brussel, Luik en Bergen. Kamers en samenstelling. Het hof van beroep bestaat uit verschillende kamers, namelijk voor burgerlijke zaken, voor correctionele zaken, familie- en jeugdzaken en voor minnelijke schikking Deze databank maakt gebruik van de adobe flash player die moet geïnstalleerd worden. Elk rechtscollege beslist momenteel autonoom of het rechtspraak publiceert op deze databank of niet. Momenteel wordt de databank vooral aangevuld door het Hof van Cassatie. Oudere arresten van het Hof van Cassatie vindt u onder meer hier

Hof van Cassatie - Balie Brusse

Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.19.0025.N NYRSTAR BELGIUM nv, met zetel te 2490 Balen, Zinkstraat 1, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0865.131.221, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Daniel Garabedian, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Goedheidsstraat 5, tege Hof van Cassatie van België. 21 NOVEMBER 2016 S.16.0001.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.16.0001.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, in de persoo

Cassatie (recht) - Wikipedi

Hof van Cassatie [België] - Het Hof van Cassatie is het hoogste rechtscollege in België. Ook andere landen zoals Frankrijk en andere door het Franse recht geïnspireerde rechtstelsels hebben een Hof van Cassatie. == Functie == Er is slechts één Belgisch Hof van Cassatie, het is gevestigd in het Brusselse Justitiepaleis In een arrest van 7 januari 2020 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over het stakingsrecht. Het Antwerpse Hof van Beroep veroordeelde een vakbondsvoorzitter voor het kwaadwillig belemmeren van het verkeer op de weg tijdens een vakbondsactie, met een gevaarlijke verkeerssituatie als gevolg. De vakbondsvoorzitter was van oordeel dat deze veroordeling strijdig was met zijn recht op staken

Het Hof van Cassatie verbreekt daarom het arrest van het arbeidshof. Het Hof stelt dat de appelrechters niet wettig hebben uitgesloten dat de werknemer een telewerker is in zin van CAO nr. 85 en dus hun beslissing niet naar recht verantwoorden. Lees hier het Cassatie-arrest van 5 oktober 2020. Lees hier het originele artike Wie in Cassatie gaat tegen veroordeling moet aparte advocaat nemen. Strafrechtelijk veroordeelden die naar het Hof van Cassatie gaan, zullen voortaan een gespecialiseerde advocaat moeten nemen hof van cassatie. opinie De paradox van het proces-Wilders. voorpagi­na Wilders is schuldig aan groepsbelediging Marokkanen, maar krijgt geen straf. voorpagi­n Het Hof van Cassatie verwerpt de cassatieberoepen die koning Albert II had ingesteld tegen twee arresten van het Brusselse hof van beroep. In zijn twee arresten had het hof van beroep geoordeeld. Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.20.0011.N HEIDEVINK BREE nv, met zetel te 3960 Bree, Bedrijfsweg 1A, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0441.561.222, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1170 Brussel, Terhulpensesteenweg 177/7, waar de eiseres woon-plaats kiest.

Cassatierechtspraak - Hoge raa

Wat is cassatie? Wat is het en wanneer is het van - VCC

Cassatie - 20 definities - Encycl

Vertalingen in context van hof van cassatie in Nederlands-Duits van Reverso Context: Wij hebben begrepen dat de advocaten van de verdachten hun voornemen hebben aangekondigd de zaak te verwijzen naar het hof van cassatie en wij hopen dat deze behandeld zal worden in overeenstemming met alle relevante beginselen van onpartijdigheid 24 MAART 2015 P N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P N E V, beklaagde, eiser, tegen ORDE VAN DE ADVOCATEN TE ANTWERPEN, vertegenwoordigd door de stafhouder, met kantoor te 200

Parket bij het Hof van Cassatie Openbaar Ministeri

Het Hof van Cassatie wijst er in dit kader op dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de fout en de schade indien zonder de fout de schade niet had kunnen ontstaan, zoals ze zich heeft voorgedaan. Met andere woorden, de beoordeling door het Hof van Beroep wordt niet aanvaard door het Hof van Cassatie 1 27 MAART 2015 F N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt de gewestelijk directeur van de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen te Antwerpen, in de persoon van de eerstaanwezend inspecteur van het tweede Btw. Vertalingen in context van hof van cassatie in Nederlands-Spaans van Reverso Context: Dit zijn praktijken waarover een conflict is ontstaan met het constitutioneel hof en het hof van cassatie

Het rechtsysteem in België | Het rechtssysteem

Controleer 'hof van cassatie' vertalingen naar het Spaans. Kijk door voorbeelden van hof van cassatie vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica Cassatie. Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van civiele cassatiezaken bij de Hoge Raad der Nederlanden. Alleen gespecialiseerde cassatieadvocaten die als zodanig staan ingeschreven mogen cassatieprocedures voeren bij de Hoge Raad. adviseren over de procedure bij de rechtbank en/of het hof Hof van Cassatie niet uitgenodigd voor de behandeling ter zitting op 30 september 2014 en hebben wij ons ook niet kunnen verweren tegenover de behandelende Raadsheren Luc Van Hoogenbemt (voorzitter), Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis en Veronique Kosynsky (griffier Hof van Cassatie werpt licht op buitengerechtelijke vervanging van de aannemer: urgentie blijkt niet vereist donderdag 20 augustus 2020 In een recent arrest van 18 juni 2020 bevestigt het Hof van Cassatie de mogelijkheid om een wanpresterende contractpartij buitengerechtelijk te vervangen

Cassatie heeft beslist: Michelle Martin komt vrij6 'bottinekes' in cassatie tegen veroordeling in zaak

Omdat het Hof van Cassatie zich nooit uitspreekt over de inhoud van een zaak, bekeek het niet of de euthanasiewetgeving correct werd gevolgd. Wat het Hof wel doet, is controleren of een proces correct is verlopen, maar ook daar werden volgens de advocaat fouten gemaakt. Volgens hem werd de vrijspraak van Joris Van Hove niet voldoende gemotiveerd van de unieke opdracht van het Hof van Cassatie.3 Opdat rechtseenheid, rechtszekerheid en rechtsontwikkeling in het Belgische rechtssysteem zou worden gewaarborgd, moet het Hof van Cassatie de gestelde rechtsvragen aan de hand van goed doordachte cassatiearresten beantwoorden

van de Eerste Kamer van het Hof van Cassatie geeft in zijn preadvies over de werking van de hoogste rechtscolleges in België en Nederland ruiterlijk P.C.J. De Tavernier is universitair docent bij de afdeling civiel recht, Universiteit Leiden Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.15.0095.N V.S. eiseres, vertegenwoordigd door mr. Patricia Vanlersberghe, advocaat bij het Hof van Cas-satie, tegen 1. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT, met kantoor te 9000 Gent, Savaanstraat 11, verweerder, 2. R.I Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door De Morgen. Donderdag 04/02/2021 hof van cassatie Uw advocaat bij het Hof van Cassatie zal in beginsel daags na de uitspraak (zie over het tijdstip daarvan in het antwoord op de vraag 33) aan de tussenpersoon, de advocaat of organisatie die u in de procedure voordien bijstond, kennis geven van wat volgens een officieuze mondelinge mededeling van de griffie de uitspraak van het Hof is geweest: (geheel of gedeeltelijk) positief voor de eiser. Aanwijzing van de leden van de adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie . De ministerraad keurde op voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leden van de adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie aanwijst

Hof - Wikipedi

Het Hof van Cassatie ziet geen argumenten om de aanhouding van Bart Vertenten in operatie Schone Handen begin oktober nietig te verklaren. Dat bevestigt advocaat-generaal Henri Vanderlinden aan. Het Hof van Cassatie (Frans: Cour de Cassation; Duits: Kassationshof) is het hoogste rechtscollege van België.Vroeger werd dit Hof ook weleens het Hof van Verbreking genoemd, maar deze term is vandaag verouderd. Een procedure voor het Hof van Cassatie noemt men een voorziening in cassatie De correcte spelling is Hof van Cassatie. Officiële namen van unieke instanties krijgen een hoofdletter. Grondwettelijk Hof, Internationaal Strafgerechtshof, Raad van State, Rekenhof; Namen van instanties en bestuursorganen die niet uniek zijn, schrijven we met een kleine letter. Het gaat dan om soortnamen. hof van assisen, hof van beroe Dat Hof heeft de neiging om meer aandacht te besteden aan Europese rechtspraak dan het Hof van Cassatie. Bovendien moet je je toch ook de vraag stellen naar het nut van die verplichting:. Het Hof van Cassatie velde op 15 februari 2016 een interessant arrest m.b.t. de verboden terbeschikkingstelling van werknemers en meer bepaald over de financiële gevolgen hiervan. Het Hof oordeelde dat in geval van verboden terbeschikkingstelling de werkgever de factuur voor het onwettig uitgeleende personeel bij niet-betaling niet kan opeisen bij de derde gebruiker

De arresten van het Hof van Cassatie hebben geen gezag van gewijsde. Hiermee wordt bedoeld dat de verwijzingsrechter niet verplicht is rekening te houden met wat het Hof van Cassatie beslist heeft. Bijvoorbeeld: het Hof van Cassatie zegt in zijn arrest dat de verjaringstermijn voor de vordering van een elektriciteitsmaatschappij één jaar is practicum hof van cassatie pg 80 volgens art. 133 ger. de appelrechter had de vordering van de eisers tegen verweerder afgewezen als ongegrond en de eiser 302 HOF VAN CASSATIE 1.2.10 - Nr. 72 - de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Bestreden beslissing Het bestreden arrest verklaart de door de eiser ingestelde voorziening tegen het besluit van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen van 16 november 2004, waarbij aa Op 30 augustus 2019 heeft het Hof van Cassatie in Rome een belangrijke uitspraak gedaan in verband met het gezag en de rechten van ouders. Het hoogste gerechtshof van Italië oordeelde dat een moeder die een Getuige van Jehovah is het recht heeft om haar geloofsovertuiging aan haar minderjarige kind te onderwijzen nr. 306 - 1.6.05 hof van cassatie 1167 nr. 306 2° kamer - 1 juni 2005 1º misdrijf — gepleegd in het buitenland - internationaal humanitair recht - ernstige schendingen - aanhangig rechtsgeding waarvoor een onderzoek loopt - onttrekking van de zaak aan het belgisch gerecht - hof van cassatie - bevoegdheid - voorwaarden - klager is een kandidaat vluchteling - gevolg

Justitie Uroloog Bo Coolsaet trekt naar Hof van Cassatie Bo Coolsaet met zijn advocaat Kris Luyckx. Beeld Photo News. Bo Coolsaet (81) heeft cassatieberoep aangetekend tegen het arrest van het. Majoor Marco Kroon gaat in cassatie tegen zijn veroordeling in hoger beroep tot 80 uur taakstraf en een boete van 120 euro. Dat heeft zijn advocaat laten weten. Het is nog niet duidelijk wanneer. Controleer 'hof van cassatie' vertalingen naar het Duits. Kijk door voorbeelden van hof van cassatie vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samen-gesteld uit sectievoorzitter Beatrijs Deconinck, als voorzitter, sectievoorzitter Alain Smetryns en raadsheer Koenraad Moens, en in openbare rechtszitting van 26 maart 2018 uitgesproken door sectievoorzitter Beatrijs Deconinck, in aanwe-zigheid van advocaat-generaal Henri Vanderlinden, met bijstand van griffier Mike. ARNHEM (ANP) - Majoor Marco Kroon gaat in cassatie tegen zijn veroordeling in hoger beroep tot 80 uur taakstraf en een boete van 120 euro. Dat heeft zijn advocaat laten weten. Het is nog niet.

Hof van Cassatie - De Standaar

cassatie v vernietiging van een vonnis in hoogste instantie In België is het hof van Cassatie en in Nederland is de Hoge Raad het hoogste gerechtshof beiden controleren of een lagere rechtbank alle regels goed heeft toegepast. Synoniemen. nietigverklaring; Afgeleide begrippen. cassatieberoep, cassatiemiddel, cassatierechte Het Hof van Cassatie is het hoogste rechtscollege in België, Frankrijk en andere door het Franse recht geïnspireerde rechtstelsels. 220 relaties Het Hof van Cassatie verwerpt het beroep en veroordeelt de RVA tot de kosten, bepaald op 497,09 euro. Motivering. Onder samenwonen wordt verstaan het onder hetzelfde dak samenleven van twee of meer personen die hun huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen. Het ACV is tevreden dat het Hof van Cassatie met een zeer uitgebreid gemotiveerd arrest hier paal en perk aan stelt. Nadat het ACV het recht op voltijdse ontslagvergoedingen in 2009 al via het Hof van Justitie had bekomen voor werknemers in ouderschapsverlof, kunnen werknemers die door tijdskrediet werk en zorg combineren hier dus ook op rekenen van Bedrijfsrevisoren met het Nederlands als voertaal, anders samengesteld. Veroordeelt de derde verweerder tot de kosten. Bepaalt de kosten voor de eiser op 888,66 euro. Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen­ gesteld uit afdelingsvoorzitter·_ , als voorzitter, en de raadsheren I en , en in openba

Video: Grondwettelijk Hof (België) - Wikipedi

Cassatie - Belastingdiens

Uroloog Bo Coolsaet trekt naar Hof van Cassatie. Bo Coolsaet (81) heeft cassatieberoep aangetekend tegen het arrest van het Antwerpse hof van beroep, zegt zijn advocaat Kris Luyckx Online vertaalwoordenboek. FR:Hof van Cassatie. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004

Le portail du Pouvoir judiciaire de Belgiqu

Er is 1 vacante betrekking bij de steundienst van het Hof van Cassatie, die het directiecomité van het Hof van Cassatie bijstaat voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op het beheer van dit rechtscollege.De steundienst staat onder gemeenschappelijk gezag en toezicht van de korpschefs. Er is slechts 1 Hof van Cassatie met zetel in Brussel. . Het Hof van Cassatie is het hoogste.

3Justitiepaleis van Brussel - Wikipedia‘Onafhankelijkheid is een waarborg voor de burger, geen
 • Waterskiën Scheveningen.
 • British American Tobacco brands.
 • Wat verkoopt goed op Etsy.
 • Pasta met pangasius pesto.
 • Dakpannen komen niet uit.
 • Edelsteen.
 • CoeLux price list.
 • Kosten 12 zonnepanelen inclusief installatie.
 • Schermtoetsenbord Chromebook.
 • Sauna Maaseik.
 • Best Nintendo Switch games.
 • Be Live Experience Varadero, Cuba.
 • Classic motocross kalender 2020.
 • Kurupt Gail Gotti.
 • Solsbury Hill (Live).
 • Frans Bauer Zonder vaarwel.
 • Scanner A3.
 • Tapasplank rond.
 • Trae Lyx Naturel Extreme Ultra Mat.
 • Paleo afkickverschijnselen.
 • Pasta met pangasius pesto.
 • Staat kort haar mij.
 • Distale radiuskopfractuur.
 • Wiki El Patrón del Mal.
 • Dobbelsteenslang Gardameer.
 • Werkzaamheden Botlektunnel.
 • Straalstroom wiki.
 • Professional PowerPoint templates.
 • Koud douchen ervaringen.
 • Vechtsport winkel Enschede.
 • 16 september 2017.
 • Indoor vissen Amsterdam.
 • Keukenkast ophangen gipswand.
 • Party Activities adults.
 • Sony RX100 V specs.
 • 3 koppige hond Harry Potter.
 • Hoeveel tijgers zijn er nog op de wereld 2020.
 • Kind kruipt bij ons in bed.
 • 26 maanden sprong.
 • Fotorolletjes zelf ontwikkelen.
 • Yamaha vmax te koop.