Home

Boom op erfgrens kappen

De eigenaar van het ene perceel (een stichting) wil de boom kappen, maar zijn buren vinden de boom mooi en verzetten zich tegen de kap met een beroep op de gemeenschappelijke eigendom van de boom. Omdat de stam van de boom met beide percelen verbonden is, geldt in beginsel dat de boom door verticale natrekking gezamenlijk eigendom is geworden van de eigenaars van beide percelen Volgens de wet moet een boom minimaal 2 meter van de erfgrens staan. Een heg of struik moet minimaal 0,5 meter van de erfgrens staan. Soms geldt een uitzondering en mogen bomen en planten toch dichterbij staan. Ga bij problemen eerst in gesprek met uw buren. Komt u er niet uit of meer advies nodig Alle eigen bomen, die niet op de bomenlijst staan, kapt u zonder melding, vergunning of ontheffing. Staat een boom op of vlakbij de erfgrens? Dan is het goed om het kappen of snoeien in samenspraak met uw buren te doen. Wie is de eigenaar van de boom? In de meeste gevallen is de eigenaar van de grond ook de eigenaar van de boom. Staat een boom of heg op de erfgrens In sommige gemeenten is het nodig een kapvergunning (omgevingsvergunning kappen) aan te vragen voor het kappen van een boom. Uw buur kan op basis van het burenrecht vorderen een boom te kappen die te dicht op de erfgrens staat, als dit niet verjaard is (20 jaar) en de boom hoger dan de tuinafscheiding is Artikel 5:42 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een boom minstens twee meter uit de erfgrens met de buren geplant moet worden. Heesters en heggen moeten minstens op een halve meter. Maar er zijn gemeenten die in hun Bomenverordening of Algemene Plaatselijke Verordening deze afstand waarin een boom, heester of heg tot de erfgrens mag staan, verkleind hebben

Bomen die (net) op een erfgrens staan, zijn

Indien op de erfgrens een scheidsmuur staat, dan mogen bomen, heesters of heggen dus op elke willekeurige afstand van de erfgrens staan, mits deze niet hoger zijn dan de scheidsmuur, die in beginsel maximaal 2 meter hoog mag zijn Overlastgevende boom buren: kappen en snoeien Dario (D.) Pranjic Woningcorporatie Ymere ontvangt van verschillende huurders klachten over de bomen van één van haar huurders, die sinds 1992 in een woning van Ymere woont

Bomen en struiken nabij de erfgrens. De wet geeft regels voor het planten van bomen en struiken bij de erfgrens. De hoofdregel van artikel 5:42 BW is dat er geen bomen mogen staan binnen twee meter van de erfgrens. Struiken mogen niet worden geplant op een afstand van vijftig centimeter van de erfgrens. Op deze hoofdregel zijn uitzonderingen. Er staat een boom in de tuin van mijn huurwoning welk voor enige overlast zorgt (Staat dicht op huis, verliest bijna al zijn blad in de dakgoot, er zitten vogels in die voortdurend op de kantelramen poepen en ga zo maar door) Volgens de verhuurder is een boom gewoon deel van de inrichting van de tuin en hoeven zij hier niets aan te doen, maar de boom stond er al toen ik er kwam wonen en is. Een boom kan in de weg staan bij ontwikkelingen of bij een erfgrens tussen buren maar ook de moeite van beschermen waard zijn. Hoe in situaties moet worden omgegaan met bomen is grotendeels in wet en jurisprudentie geregeld. Deze website behandelt de belangrijkste juridische onderwerpen waarin de boom een hoofdrol speelt

Er een erfdienstbaarheid is die stelt dat de boom/heg/heester dichter bij de erfgrens mag staan. De boom er al zeker 20 jaar staat. Schuur over de erfgrens. Staat jouw schuur of een ander gebouw op jouw erf voor een klein deel op het perceel van je buren? Dan kunnen je buren eisen dat het deel dat over de erfgrens staat, wordt afgebroken Bomen en heesters die vlakbij de erfgrens staan, kunnen leiden tot problemen met de buren. Voorkom dit en probeer altijd eerst te overleggen. Als houvast zijn er wettelijke regels die aangeven waar je mag planten en tot hoever je mag snoeien Wanneer een boom midden op de erfgrens staat dan zijn beide eigenaren van de aanliggende erven, ook beiden eigenaar van de boom. Dat houdt in dat beide eigenaren verantwoordelijk zijn voor het onderhoud aan de boom en beiden aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele schade die aan derden door de boom wordt toegebracht Buurman 2 ontkende niet dat de bomen binnen twee meter van de erfgrens staan. Het is wettelijk niet toegestaan op een afstand van minder dan twee meter, gerekend vanaf het midden van de voet van een boom tot de grens van het erf van een ander, bomen te hebben. Dit is anders als de eigenaar daartoe toestemming heeft gegeven

Boom of heg buren staat dicht op erfgrens Het Juridisch

de kroonbedekkingsgraad van het totaal aantal bomen - in volgroeid stadium - meer dan 50% bedraagt; Opgepast, bomen op uw privégrond kunnen dus ook bos zijn. Zo zou het kunnen dat de boom in uw tuin deel uitmaakt van een groter geheel van bomen op aanpalende percelen Wilt u uw boom kappen, verplanten of uitgebreid snoeien? Dan heeft u daar mogelijk een omgevingsvergunning voor nodig. Veel beschermde bomen in Leiden zijn vastgelegd op de Groene Kaart.Ook voor het kappen van bomen in de openbare ruimte die niet op de Groene Kaart staan, kan een omgevingsvergunning nodig zijn

Bomen kappen. Bekijk de beslisboom (pdf, 207 kB) om na te gaan of u een vergunning nodig hebt. Als uw boom op de lijst beschermwaardige bomen (pdf, 60 kB) staat vraagt u altijd een vergunning aan; U moet ook altijd een vergunning aanvragen als de boom in een beschermwaardig gebied staat: Someren (png, 348 kB) Someren-Eind (png, 241 kB Geschillen over beplanting en/of bomen op of dichtbij de erfgrens van uw buren zijn geen zaken waar de gemeente zich mee kan en mag bemoeien. Omdat het juridisch gezien gaat het om privaatrechtelijke situaties (buren onderling) heeft de gemeente geen rol in de handhaving of bemiddeling hierbij Bomen met een beschermde status (aangemerkt als monument of liggend in een beschermd stadsgezicht) moeten door Welstand worden beoordeeld. Vergunningcheck. Via de vergunningscheck ziet u snel of u een vergunning nodig heeft voor het kappen van een boom. U moet natuurlijk eigenaar zijn van de boom of van de grond waar deze op staat

U doet een kapmelding als de houtopstand buiten de bebouwde kom ligt. Daarnaast moet het gaan om één of meer rijen van 21 of meer bomen. Of om een bosoppervlakte van minimaal 1.000 m 2. U meldt het ook als u een deel van deze bomen gaat kappen. In de Wet natuurbescherming vallen bos en bomen onder de houtopstanden Vergunning van de gemeente. Voor het kappen van bomen gelden allerlei regels en per gemeente kunnen deze verschillen. Het is bijna overal verboden om een boom te kappen als je hier geen vergunning van de gemeente voor hebt, waarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen bomen in de openbare ruimte of op je eigen erf Re: eigen boom binnen erfgrens kappen Naam: pino (datum: 03-05-2010 08:16) De plaatsings regels en het kappen van een boom zijn niet rechtstreeks aan elkaar verbonden. Als de boom niet op de erfgrens staat mag u hem volgens mij zo omzagen (5 meter is nou niet bepaald een beeldbepalende boom

Welke bomen mag je kappen zonder vergunning? Op die vraag is geen eenduidig antwoord te geven. Er is simpelweg geen enkele boomsoort die door heel Nederland gekapt mag worden zonder vergunning. Of er voor het kappen van uw boom een vergunning nodig is, hangt helemaal af van de wetgeving die geldt voor het grondgebied waarop uw boom staat. Is. Als opnieuw planten van een boom bij kap niet mogelijk is of niet gewenst is op de betreffende plek, dan is het mogelijk om ergens anders in de stad te herplanten of de waarde van de gekapte boom wordt in euro's uitgerekend en gestort in het gemeentelijk herplantfonds. Het geld uit het fonds wordt gebruikt voor nieuwe aanplant van bomen De algemene Plaatselijke Verordening (APV) geeft aan wat mag bij het kappen van bomen In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente waarin iemand woont, staan de regels voor het kappen van bomen. Veel gemeenten hanteren een minimale stamomvang op borsthoogte (de boom op borsthoogte is 1,30 meter hoog) Dit betekent dus dat bomen waarvan de stam op een erfgrens staat als eigendom (met de grond verenigde beplantingen) wordt aangemerkt. Deze bomen behoren in dat geval toe aan de eigenaren van beide percelen gezamenlijk. Het maakt dan niet uit of de boom oorspronkelijk geplant is op één van de twee percelen Kappen of rooien van bomen Voor het kappen van een eigen boom of bosplantsoen heeft u soms een omgevingsvergunning nodig. Ook als u een boom heel sterk wilt terugsnoeien (kandelaberen), heeft u een omgevingsvergunning nodig. Vraag de vergunning aan bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Naar Omgevingsloke

Bomen op de erfgrens. Een boom moet op minimaal twee meter van de erfgrens staan. Een heg op minimaal 50 centimeter van de erfgrens, tenzij de heg of boom niet hoger is dan de erfafscheiding. Er zijn uitzonderingen waarbij de boom niet twee meter van de erfgrens af hoeft te staan: De boom is niet hoger dan de erfafscheiding Kapvergunning bomen. Als u een boom wilt kappen, heeft u meestal een omgevingsvergunning voor kappen nodig. Deze vergunningsplicht geldt ook voor een boom in uw eigen tuin. De vergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Op het Omgevingsloket kunt u ook eerst een vergunningscheck doen om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft Let op: soms loopt de erfgrens anders dan de kadastrale grens. Als er een sloot of greppel ligt tussen twee erven, dan kan de erfgrens de oever zijn die het verst van de boom ligt. Bomen en struiken in openbaar gebied of van uw buren mag u niet zomaar snoeien of kappen Bomen met een stamdoorsnede van minder dan 30 centimeter, gemeten op 1.30 meter. Wel een vergunning nodig als de boom is geplant door de herplantingsplicht. Snoeiwerkzaamheden met een maximum van 1/3e van de boomkroon. Bomen die vallen onder de Plantenziektewet. Bomen die worden gekapt als onderdeel van een door het college goedgekeurd beheerplan

Verzoek kappen boom op gemeentegrond. Bomen, heesters en heggen planten op de erfgrens. Wilt u bomen, heesters of heggen planten op de erfgrens zonder ondersteuningsconstructie? Dan heeft u hier geen omgevingsvergunning voor nodig. Wel gelden er enkele regels waar u rekening mee dient te houden Bomen kappen op een veilige manier. Professioneel bomen kappen is al tientallen jaren een beroep. Dat is niet voor niets. Het kappen van bomen is namelijk gevaarlijk werk. Vallende takken en een boom die neergaat kunnen ernstig letsel en schade veroorzaken Bij veel gemeenten geldt bijvoorbeeld voor bomen een minimale afstand van 50 cm tot de erfgrens. En voor heesters en heggen is de afstand vaak zelfs nihil. In de verboden zone mag u dus geen bomen of struiken planten. Uw buren ook niet. Doet één van beide dat wel? Dan kan de ander eisen dat de beplanting wordt verwijderd. Uitzonderingen op de. U heeft een omgevingsvergunning nodig voor het kappen, kandelaberen (snoeien), knotten of verplanten van een boom als de omtrek van de boomstam groter is dan 90 centimeter op 1,30 meter hoogte boven de grond. Bij een 'meerstammige' boom meet u de omtrek van de dikste stam op 1.30 m boven het maaiveld

Een boom moet op minimaal twee meter van de erfgrens staan en een heg op minimaal 50 centimeter van de erfgrens, tenzij de boom of heg niet hoger is dan de erfafscheiding. Bomen en de erfgrens. Bomen die op de erfgrens staan, zijn mede-eigendom van beide buren Wij hebben een probleem met de bomen van de gemeente in onze tuin. De bomen zijn op ong. 1 to 1,5 m van de erfgrens geplaatst en hangen dus inmiddels behoorlijk over onze tuin heen. De takken hangen tot meer dan 3 meter over onze tuin heen, en het ga..

Wie is verantwoordelijk voor het kappen van een boom. In mijn tuin staat een kastanje boom van ruim 60 jaar oud. Zelf ben ik huurder van het huis sinds 1989. Als de boom wegens ziekte nu gekapt zou moeten worden, voor wie is de rekening voor de huurder of de eigenaar van de woning Re: boom op erfgrens kappen Naam: pino (datum: 05-11-2009 08:13) je kan twee dingen doe 1 maak er een rechtzaak van 2 pak een zaag en vel de boom zonder verder overleg. Het is dan aan u buren om eventueel stappen te ondernemen U heeft een vergunning nodig als: de boom of houtopstand een monumentale- of waardevolle boom is, zoals omschreven in artikel 3 van de Bomenverordening Alkmaar 2017; de boom of houtopstand geen particulier eigendom is en de boom een grotere dwarsdoorsnede heeft dan 20 centimeter gemeten op 1 meter 30 boven het maaiveld Als je een bouwperceel wil kaal kappen, moet je een kapvergunning aanvragen. Maar wat als je in je eigen tuin een boom wil kappen? Mag dat zomaar

Bij een omgevingsvergunning voor kappen van bomen staat vaak een herplantplicht genoemd. Bij het (her)planten van bomen mag u volgens artikel 4:10h van de Algemene Plaatselijke Verordening tot op 200 centimeter van de erfgrens planten. Voor leibomen geldt een afstand van 50 centimeter Het kappen van een boom kan soms noodzakelijk zijn. Dit is het geval als de boom een gevaar vormt of zon en zicht wegneemt. Met het oog op onderhoud kan het ook wenselijk zijn dat de boom wordt gekapt, bijvoorbeeld om andere bomen meer ruimte te geven In veel gemeenten geldt een kleinere dan de wettelijke afstand. Deze is vastgelegd in de kap- of bomenverordening. Ook kan er sprake zijn van een vaste, 'aantoonbare' plaatselijke gewoonte om bomen op kortere afstand van de erfgrens te planten. Verjaring Het recht om verwijdering te vragen kan verjaren Wanneer de verwerende partij zich op verjaring beroept, zal deze moeten stellen en zonodig bewijzen dat de onrechtmatige toestand al meer dan twintig jaren duurt. Een blik over de landsgrens. Hierboven bleek al dat het niet eenvoudig is om op te treden tegen hinder van bomen die ruim buiten de erfgrens staan Een boom die niet op de erfgrens staat, moet normaal gesproken op minimaal twee meter van de erfgrens staan. Staat een boom te dicht bij de erfgrens dan kun je de buurman schriftelijk verzoeken deze boom te verwijderen binnen een redelijke termijn. Doet hij dit niet, dan kun je de rechter verzoeken om de buurman te dwingen de boom weg te halen

Ook zijn er vaak regels voor het snoeien van een boom (bijvoorbeeld tot 30 % is vergunningsvrij). Procedure Omgevingsvergunning: De vergunning verloopt via een reguliere Wabo-procedure. De gemeente moet binnen 8 weken een beslissing nemen op uw aanvraag. Omdat het kappen van bomen onomkeerbaar is, moet u de bezwaarprocedure van 6 weken afwachten Bomen kappen Op BomenkappenWijzer.nl vind je alle informatie die je nodig hebt indien je een boom wilt snoeien, kappen of rooien. Ook kunnen we je vrijblijvend in contact brengen met max. 4 hoveniers in je regio. Informatie > Bomen kappen > Aandachtspunten > Ziekten > Processierups > Haardhout en snipper Kappen boom. Op een bepaald moment is het maximum aan herstel bereikt en is het kappen van de boom de enige oplossing. 3. Nieuwe inrichting van de ruimte. Soms moeten bomen plaatsmaken voor de aanleg van een nieuwe weg of vervanging van de riolering. Dit proberen we echter zo veel mogelijk te voorkomen

In principe heeft u het recht om die delen van een boom die op uw erfgrens hangen, weg te snoeien. Dit recht heeft u overigens alleen als u daar vooraf overleg met de buren over heeft gehad. Door vooraf aan te geven dat u de takken wilt verwijderen, geeft u de buren ook gelijk de gelegenheid om dit snoeiwerk desnoods zelf uit te voeren Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen. De gemeente kan bepalen dat u de boom alleen mag kappen, als u een nieuwe boom plant die in geld net zoveel waard is als de gekapte boom. De gemeente bepaalt dan ook binnen welke termijn u dit moet doen Bomen kappen en snoeien in Gouda en omgeving. Wij zijn gespecialiseerd in boomwerk. Woont u in Gouda en stelt u prijs op duidelijke afspraken, afspraken nakomen, hoge kwaliteit van het werk, geen onaangename verrassingen, en een goede verzekering, dan zijn wij een goede keuze.. Veilig en verantwoord bomen kappen en snoeien is specialistisch werk. Wij werken voorzichtig, veilig en doordacht Als u een boom wilt kappen die in de Lijst waardevolle bomen Halderberge 2011 staat vermeld, dan vraagt u een omgevingsvergunning aan via het omgevingsloket. Kapmelding De Wet natuurbescherming is van toepassing op beplantingen van bomen met een oppervlakte van meer dan 10 are en rijbeplantingen van meer dan 20 bomen, die gelegen zijn buiten de bebouwde kom

Bomen kappen of snoeien - Vergunning en toestemming

Boom op 7 meter van erfgrens, buren klagen? Geplaatst door de TopicStarter: 25-09-18 15:10 Ok ben beetje verbijsterd. Ik heb een boom/struikbeuk in de tuin staan die er al staat vanaf het begin dat ze er wonen. Vorige bewoner heeft deze boom gepland in 1985 dus bij betrekken van nieuwbouwhuis Buren met schuttingen, bomen en struiken en uw rechten De meeste Nederlanders wonen op een kleine ruimte bij elkaar met doorgaans ook kleine tuinen. Omdat wij zeer op onze privacy zijn gesteld omringen wij deze tuinen graag met hoge schuttingen Op de bomenkaart ziet u of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Staat de boom of het groen niet op de kaart, dan heeft u geen vergunning nodig voor het kappen. Wijzigingen na 20 december 2020 zijn nog niet verwerkt in de bomenkaart. Neem contact op voor de actuele situatie. Initiatiefpla

Bomen rechtspraak juridisch - boomverzorging-verwijderin

Soms zijn de bomen in het verleden op de kabels en leidingen geplant of moet er een ophoging van het maaiveld plaats vinden. De bomen kunnen dan niet behouden blijven. We planten dan nieuwe bomen op een plek waar ze de ruimte hebben om te groeien en geven de bomen een goed plantgat mee, zodat ze voldoende voeding hebben om uit te groeien tot een grote boom Als u een boom wilt kappen, moet u in veel gevallen een omgevingsvergunning hebben. Ook voor het drastisch snoeien kan een vergunning nodig zijn, bijvoorbeeld het verwijderen van een groot deel van de kroon van de boom. De regels voor het kappen van bomen staan beschreven in de Bomenverordening 2016 Hagen die niet gemeenschappelijk op de perceelsgrens geplant worden moeten minstens 50 cm van de perceelsgrens staan. Ontbossen is altijd vergunningsplichtig. Daarbij is een boscompensatie verplicht. Het vellen van hoogstammige bomen (een boom met een omtrek van minstens 1 meter op 1 meter hoogte) is vergunningsplichtig Welkom bij de Gemeente Weststellingwerf. Boijl. 23-7 De Groene Zoom 19, 25 en 28, 8392 MN, kappen van de boom op erfgrens tussen bungalows 19 en 20 i

Bomenrecht info - Boomjuriste

 1. BOMEN, HEESTERS EN HEGGEN OP DE ERFGRENS Als een boom, struik of heg op de erf-grens staat, zijn in principe beide partijen mede-eigenaar van de beplanting. De erf-grens hoeft daarbij niet precies door het midden van de stam te lopen, als hij maar door de stamvoet gaat. Mede-eigendo
 2. de wortels op de erfgrens kunnen door de bewoner worden verwijderd (zonder dat dit ten koste gaat van de stabiliteit van de boom) (wortelkaprecht). gaat wortelkap wel ten koste van de stabiliteit én is er geen andere mogelijk oplossing, dan is kap van de bomen voor de gemeente vaak de enige mogelijkheid
 3. Voor het kappen van een boom die een doorsnede heeft van meer dan 15 centimeter op een hoogte van 1,30 m, heeft u een vergunning nodig. Meer informatie hierover via: omgevingsvergunning vellen van houtopstand
 4. Hagen of bomen op of bij de erfgrens. Als de begroeiing dicht bij de erfgrens is, kan er onenigheid met de buren ontstaan. Binnen een vastgestelde afstand van de erfgrens moet u overleggen met de buren. Voor bomen is dit 2 meter en voor hagen 50 cm van de erfgrens. Soms wordt bij plaatselijk gebruik van deze afstand afgeweken

Boom bij de erfgrens « Bomenrech

 1. Wanneer een boom of heester op de bomenlijst staat en u wilt deze kappen, snoeien of verplaatsen, dient u een omgevingsvergunning aan te vragen voor een 'aanleg activiteit'. Het zonder vergunning kappen of op een andere manier bewerken van bomen of heesters die op de bomenlijst staan, is in strijd met de wet en kan juridische gevolgen hebben
 2. Bomen in Tilburg De gemeente Tilburg heeft een Gemeentelijke Lijst Monumentale Bomen (GLMB) waarop alle particuliere en gemeentelijke monumentale bomen staan. Voor de bomen die op deze lijst staan, wordt in principe geen vergunning verleend om ze te kappen
 3. Het probleem. Meerdere hoge bomen in de tuin. Gemiddelde hoogte van de bomen: 15-20 meter. Staan op de erfgrens of 0,5 cm ervanaf. grond waar ze op staan = huur -> wij hebben koop Leeftijd van de bomen: niet bekend de stam is al gauw 20 cm dik Overla..

Heeft u problemen met boom of heg naast erfgrens

 1. De nieuwe buren echter niet en zij willen de bomen die tegen de erfgrens staan, gaan kappen. Wel grappig om te lezen dat het deze keer eens de omgekeerde wereld is. Meestal klagen de buren dat bomen te dicht op de erfgrens staan (i.v.m. de veelal gebruikelijke afstand van 2 meter) en ook nog eens dat zij er last van hebben
 2. Bomen planten op landbouwgrond kan niet zomaar. Agrarische ondernemers kunnen het risico lopen dat ze bomen niet meer mogen kappen en dat hun landbouwgrond daarmee bosgrond wordt. De mogelijkheden die er wel zijn, zijn nu voor het eerst handzaam bij elkaar gezet in deze factsheet
 3. Degene die zich op de verjaring beroept, moet dit uiteraard bewijzen. Dat kan eventueel door een boomdeskundige te raadplegen, die de leeftijd van de boom vaststelt door de jaarringen te bekijken. Maar let op. Als bijvoorbeeld is vastgesteld dat een boom 20 jaar oud is, dan wil dat nog niet zeggen, dat hij daar ook 20 jaar onrechtmatig stond
 4. g van de eigenaar nodig. Dit geldt ook voor gemeentelijke bomen. Na uw aanvraag. De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit. De gemeente kan de vergunning verlenen, weigeren, onder voorwaarden verlenen of kan de vergunningverlening uitstellen
2 Lariksen kappen - Werkspot

Beplanting bij de erfgrens Wetenschap: Recht en we

Bomen zijn prachtig om te zien, maar dat wil niet zeggen dat ze altijd maar overal kunnen (blijven) staan. Soms wordt een boom ziek of beschadigen de groeiende wortels gebouwen. Een boom kappen is dan een optie. Dat kappen kun je laten doen door een professional, maar je kunt het ook zelf proberen. Dit is een gevaarlijk karwei dat je voorzichtig aan moet pakken Na het vellen of kappen van de boom blijft de stronk over. De stronk kunt u laten staan of u kunt er voor kiezen om deze te laten frezen. Dit kan meteen of een korte tijd later na het vellen of kappen van uw boom. Op onze pagina over stobbenfrezen kunt u meer lezen over het verwijderen en frezen van boomstronke

Voorbeeldbrief verwijderen boom of heg Het Juridisch Loke

 1. Wat zijn beschermde bomen en houtopstanden? U heeft een vergunning nodig voor het kappen van bomen of houtopstanden die beschermd zijn. Het college heeft op 14 april 2020 besloten welke bomen en houtopstanden dat precies zijn:. Beschermde houtopstanden - Waardevolle bomen: Dit zijn individuele bomen die voldoen aan de criteria, zoals die in het Kapbeleid 2018 zijn vastgelegd
 2. imaal 2 meter en een heg op
 3. Bomen kappen. Bekijk de beslisboom (pdf, 20 kB) om na te gaan of u een vergunning nodig hebt; Als uw boom op de lijst beschermwaardige bomen (pdf, 11.877 kB) staat, vraagt u altijd een vergunning aan; Een vergunning vraagt u aan via het omgevingsloket; De gemeente mag niet voor alle bomen buiten de bebouwde kom kapregels maken
 4. Bent u van plan te bouwen tegen een erfgrens? Of zijn uw buren dat van plan? Bij het bouwen van een uitbouw, garage of schuur op een erfgrens hoort men zich te houden aan regelgeving uit het burenrecht. Verdiep u op DAS.nl in de relevante regelgeving om misstanden te voorkomen
 5. home / nieuws / wat kunt u doen als uw buren bomen en planten te dicht op de erfgrens hebben. Wat kunt u doen wanneer uw buren bomen en planten te dicht op de erfgrens hebben? Wanneer uw naaste buren beplanting dicht op de erfgrens hebben, kunt u daar hinder van ondervinden, bijvoorbeeld door overhangende takken, bladeren of schaduw
kappen van een grote conifeer - WerkspotAmbulance naar Fivelingo in Zoetermeer - Oozo

① Wettelijke afstand bomen tot de erfgrens » Rechtswinkel

Afstand bomen tot erfgrens. Voordat de keuze op het kappen van de boom valt, worden eerst (de genoemde) alternatieve oplossingen onderzocht. Het feit dat op sommige locaties minder gelukkige keuzes zijn gemaakt ten aanzien van standplaats of soort,. Op hoeveel centimeter van de erfgrens mogen bomen, planten, struiken of een heg mogen staan, lees je hier Welke afstand geldt voor bomen van de gemeente of provincie? Wanneer een gemeente of provincie als eigenaar van de openbare weg bomen, heesters of heggen dicht op de erfgrens heeft staan, geldt dan ook artikel 5:42 BW

Bomen rooien in de tuin of openbare ruimte - De BoomverzorgingWat is een European Tree Worker? - de BoomverzorgingWageveld's Boomverzorging - De Boomverzorging

Overlastgevende boom buren: kappen en snoeien - Tomlow

Samen een boom: mandeligheid . In de artikelen 5:60 tot en met 5:68 BW staan de regels over mede-eigendom of mandeligheid. Staat een boom met de stamvoet op de erfgrens, dan is de boom het gezamenlijk eigendom van de beide perceeleigenaren. De bekende mandeligheid Boom op 7 meter van erfgrens, buren klagen? Moderators: Shanna, Dani, EvelijnS, Polly, Ladybird, Hanmar. Vorige 1 Ga naar pagina 1, 2, 3 3 Volgende . Goof Berichten: 21397 het ding paste met zijn formaat echt niet meer in een woonwijk maar het ding stond netjes in de tuin ver genoeg van de erfgrens en dan kan je niks Download hier je gratis modelbrief verzoek kappen boom. Rechtsgeldig zonder advocaat. Volgens de wet mag een boom niet binnen 2 meter van de erfgrens staan en moeten hagen en struiken minstens 50 cm van de erfgrens af staan Op dit verzoek kappen boom buren is Nederlands recht van toepassing

A van Spelde Hoveniers: Het plaatsen van een schutting

Burenrecht: bomen en struiken - Defenz Advocate

Vergunning boom kappen. Om de kosten te kunnen berekenen van het verwijderen van een boom of boomwortels te laten verwijderen is het goed om bij de gemeente na te vragen of u een kapvergunning nodig heeft.. Het verkrijgen van een vergunning voor het omhakken van een boom is in sommige gemeentes geheel gratis terwijl het bij andere gemeentes wel geld kost De gemeente gaat dit jaar risicovolle bomen kappen. Voor een aantal bomen moet eerst een vergunning worden aangevraagd en verleend. Als bekend is wanneer we de bomen kappen, laten we dat weten op deze pagina. Elke boom in de openbare ruimte in Gooise Meren wordt eens in de 4 jaar gecontroleerd op veiligheid Wat is de minimale afstand van bomen ten opzichte van de perceelsgrens? Geschreven door Renaud Chaudoir op 20 januari 2016. Je tuin is dan wel van jou, dat betekent niet dat je er zomaar mag doen wat je wilt. Zo staan er in de wet specifieke voorschriften over de afstand van bomen en hagen ten opzichte van de perceelsgrens.Wat zijn die spelregels precies

De Rechtbank Noord-Holland, 09.07.2015 (RBNHO:2015:4596), stelt vast dat de boom slechts 80 cm van de erfgrens staat. Dat is in strijd met de wettelijke bepaling die zegt dat een boom ten minste 2 meter van de erfgrens moet staan. Op deze regel gelden echter 5 uitzonderingen. Een kleinere afstand mag als: de buurman toestemming heeft gegeven Bellen met hovenier Jan Erfgrens Let op de erfgrens als je een boom plant Henny de Lange 27 juni 2020, 0:55 Hoever moet je van de erfgrens blijven bij het planten van een boom, Jan Een boom omzagen op een moeilijke plek? Hangen over uw erfgrens. Worden onveilig. Of topzwaar. En zelf een boom snoeien is gevaarlijk of onmogelijk. > We zijn gespecialiseerd in het snoeien van bomen en voeren het gesnoeide hout direct af en laten de omgeving schoon achter. Boomverzorging. Hartelijk dank voor kappen van onze boom Een omgevingsvergunning kan nodig zijn voor het kappen van bomen waarvan de dwarsdoorsnede van de stam op 1.30 meter hoogte 30 cm of meer bedraagt. Als u een grote boom wilt omhakken of rooien, dan heeft u een vergunning nodig. Dit geldt ook voor stevig snoeien. Kleine bomen of struiken op uw eigen terrein mag u wel zonder vergunning verwijderen Wij proberen de boom zo lang mogelijk te laten staan maar in sommige gevallen kan overlast van wortels leiden tot kap van de boom. Lees hier meer over bij kappen van gemeentelijke bomen. Bomen en erfgrens. U hebt geen vergunning nodig voor het planten van een boom langs de grens van uw tuin, de erfgrens. Wel zijn er een aantal regels en tips Waardevolle bomen en bijzondere houtopstanden zijn een kostbaar bezit. Ze zijn speciaal door hun hoge leeftijd, schoonheid of zeldzaamheid. Ze staan vaak op bijzondere plekken en zijn beeldbepalend in hun omgeving. Om deze houtopstanden te beschermen en te behouden heeft de gemeente Gemert-Bakel een Groene Kaart

 • Fietsroutes provincie Luxemburg.
 • Agenda 2030 gevaarlijk.
 • Virtuele escape room.
 • Opmaken zonder foundation.
 • Flexibele watertank op maat.
 • Rolex Datejust staal.
 • De Landman Den Haag.
 • Hoeveel planten in Bato aardbeienbak.
 • Terry's nagels.
 • Gevelplint Brico.
 • Lange spijkerjas ZARA.
 • Reuma handschoenen apotheek.
 • Eglo Townshend wandlamp.
 • Lenzen schoonmaken.
 • Aesculap Hondentondeuse kopen.
 • Nietzsche quotes.
 • Ford Mustang 1967.
 • Poelier Maasdijk.
 • Gedroogde doperwten.
 • Neusrot tomaten.
 • Maatschenker.
 • Opal ketting goud.
 • Fins Lapland reizen.
 • Harley Davidson WLC 1942.
 • Kids cartoon in Nederlands.
 • Gratis oefenexamen trekkerrijbewijs.
 • Sardines in Tomatensaus Jumbo.
 • Louis Widmer scrub review.
 • Jip en Janneke spelen samen tekst.
 • Rolverdeling man vrouw CBS.
 • Cytoplasma plantencel.
 • Alternatieve behandeling open been.
 • Marcus Samuel.
 • Articles the a an pdf.
 • Etos flesvoeding ervaring.
 • Cars on line usa.
 • Tweede keer nastaar.
 • Sanne Instagram MAFS.
 • Jfk airport code.
 • Ontkrulling product mannen.
 • Black Uruks.