Home

FBB vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting - Belastingdienst Nederlan

De vennootschapsbelasting wordt berekend over het belastbare bedrag in een boekjaar. Het belastbare bedrag is de winst min de verrekenbare verliezen. Lees verder over... Vpb: verrekenen van verliezen. Een verlies uit een bepaald jaar kunt u verrekenen met de belastbare winst uit het vorige jaar of met toekomstige winsten In ons voorbeeld kan de Belgische vennootschap de buitenlandse bronheffing in de aangifte vennootschapsbelasting verrekenen via het FBB-stelsel. Na deze verrekening en na de toepassing van de vennootschapsbelasting (29,58%) in België, zal de Belgische vennootschap 787,05 euro winst hebben. Dit komt neer op een totale belastingdruk van 21,30% Het FBB ('Forfaitaire Buitenlandse Belasting') is een fictieve voorheffing die forfaitair de belasting vertegenwoordigt die de royaltyvergoeding in het buitenland heeft ondergaan. Dergelijk FBB bedraagt in principe 15/85 van het netto-inkomen, vóór aftrek van de roerende voorheffing en, in voorkomend geval, de woonstaatheffing De tarieven voor de vennootschapsbelasting in 2019 zijn: Voor het deel van het belastbare bedrag. Tarief. tot en met € 200.000. 19,0%. boven € 200.000. 25,0%. De tarieven voor de vennootschapsbelasting in 2015, 2016, 2017 en 2018 zijn: Voor het deel van het belastbare bedrag. Tarief. tot en met € 200.000. 20,0% Bronheffing die ingehouden is op de interesten, kan uw vennootschap normaal gezien (gedeeltelijk) van de Belgische vennootschapsbelasting aftrekken via het zgn. FBB (forfaitaire buitenlandse belasting) (art. 287 WIB 92). Voor dividenden is in principe geen FBB mogelijk. Vrijstellingen

Internationale bronheffing: wat u moet weten over royalty'

 1. der sterk dan voorspeld. Tarief belasting bv en nv in 202
 2. Het FBB zal besproken worden aan de hand van de wetgeving,rechtspraak en rechtsleer. Verder in de tekst zal men dieper ingaan op dubbelbelastingverdragen, intresten & royalty's, dividenden en de FBB-constructies. Onderwerp: FBB. (source)z Fiscaal recht. (source)z Forfaitair gedeelte van buitenlandse belastingen. (source)z E-Locatie
 3. Wijzigingen vennootschapsbelasting. Het lage vennootschapsbelastingtarief (vpb) wordt verlaagd van 16,5% naar 15% in 2021. Meer MKB-bedrijven gaan in de komende jaren dit lagere vpb-tarief betalen. Vanaf 2021 geldt het lage tarief voor winsten tot € 245.000 in plaats van € 200.000. In 2022 zal deze grens verder verhoogd worden naar € 395.000

Belgische inwoners, natuurlijke personen, die dividenden ontvangen van een Franse vennootschap worden in eerste instantie in Frankrijk belast via de Franse bronheffing (15%). (1) Vervolgens wordt op het netto dividend, zijnde na aftrek van de Franse bronheffing, in België nog eens 30% belasting betaald. Van enige verrekening is geen sprake De hervorming van de vennootschapsbelasting werd op 22 december 2017 in het Parlement gestemd. In deze bijdrage geven wij u een up-to-date overzicht van de grote krachtlijnen uit het ambitieuze hervormingsplan

Hervorming vennootschapsbelasting W 25.12.2017 (BS 29.12.2017) De belangrijkste pijlers Opmerking: dit overzicht houdt geen rekening met de wijzigingen die worden voorgesteld in het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen (Parl. St., Kamer, zitting 2017-2018, DOC 54 3147/001 Vennootschapsbelasting 1460 Bibliografie Naast de algemene bibliografie over inkomstenbelasting, verwijzen wij voor een diepgaande studie van deze stof naar de volgende werken: - CENTRE D'ETUDES DES SOCIETES, Le nouveau régime fiscal des sociétés, Brussel, Imifi, 1964..

Ook al is de notionele interestaftrek na de hervorming van de vennootschapsbelasting het grootste deel van zijn pluimen kwijtgeraakt en ook al bevat het wetboek ondertussen nieuwe bepalingen om de handel in fiscale verliezen te ontmoedigen, het signaal is duidelijk De FBB moet dan evenwel niet aan de belastbare grondslag in de vennootschapsbelasting worden toegevoegd.9 1.3. VENNOOTSCHAPSBELASTING De inkomsten van niet-risicodragend kapitaal - die we hier kortweg interesten noemen - worden volledig aan de vennootschapsbelasting onderworpen voor het netto ontvangen bedrag FBB-verrekening (FBB is de afkorting voor forfaitaire bedrag van buitenlandse belasting). De fiscus betwistte die manoeuvres vanuit het verwijt dat aan- en verkoop van obligaties niet tot behoort tot het maatschappelijke doel van de vennootschap

Het FBB wordt eerst opgenomen in de belastbare basis (via de verworpen uitgaven). Vervolgens wordt dit FBB dan afgetrokken van de verschuldigde vennootschapsbelasting. Deze aftrek gebeurt enkel in de mate dat de vennootschap nog vennootschapsbelasting verschuldigd is Artikel 22, paragraaf 1, d) van het verdrag voorziet dat Belgische vennootschappen de ingehouden Amerikaanse bronheffing (i.e. 30 procent of het verminderd tarief van 15 procent) kunnen verrekenen met de te betalen Belgische vennootschapsbelasting. Dit artikel is uniek en komt enkel in het Verdrag met de Verenigde Staten voor

vennootschapsbelasting dan wel aan de rechtspersonenbelasting2. Het hof van beroep van Gent besliste in 20023 dat een vennootschap, die als statutair doel het louter beheer van haar patrimonium heeft, zich niet bezighoudt met een exploitatie of met verrichtingen van winstgevende aard, zodat zij aan d FBB- forfaitair gedeelte buitenlandse belasting. En anderzijds moeten we ook rekening houden met het forfaitaire gedeelte van die buitenlandse belastingen FBB (Art. 285 WIB). Zowel bij interesten kan je dat hebben als bij diverse inkomsten van roerende aard. Meestal gaat dit over royalty's Alle artikels Vennootschapsbelasting Laatste artikels Vennootschapsbelasting. Verrekening van het FBB voor Franse dividenden : praktische handleiding voor particuliere beleggers 02/02/2021 (tijd) - Dubbelbelasting-verdragen, afgesloten tussen België en andere staten moeten voorkomen dat tweemaal belasting wordt betaald. Hier geldt non bis in idem'. Dat betekent.

Al sinds eind jaren 1980 heerst er onrust op het front van de FBB-dossiers. De verrekening van het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting (FBB) werd door vele vennootschappen gebruikt in constructies, die erop gericht waren de vennootschapsbelasting te neutraliseren Vennootschapsbelasting Vennootschapsrecht Uw vennootschap kan echter in principe wel een forfaitair gedeelte aan buitenlandse belasting (zgn. FBB) verrekenen (art. 285-289 WIB 92). Daardoor houdt ze normaal gezien meer netto-interest over van de buitenlandse obligatie dan u privé Bij de aangifte vennootschapsbelasting moet een specifieke bijlage gevoegd worden in het kader van 'de uitgebreide documentatieplicht', vereist op zowel het vlak van de inkomsten als de uitgaven (Tracking & tracing principe). Het bepalen van de innovatie-inkomsten en de uitgaven moet namelijk in principe per intellectueel eigendomsrecht gebeuren

Dit resulteert in 0 EUR aan vennootschapsbelasting en een over te dragen verlies van 250.000 EUR. Het Belgische systeem levert echter volgend resultaat op: Dochtervennootschap X zal een belastbare grondslag hebben ten belope van 750.000 EUR (zie supra) Vennootschapsbelasting 1 Vraag 1 : Wat zijn de voorwaarden voor onderworpenheid aan de vennootschapsbelasting? Som ze op en leg ze uit. (pg 5-10) Dus aan de Vennootschapsbelasting zijn alle vennootschappen, verenigingen, inrichtingen of instellingen onderworpen die aan deze 3 voorwaarden voldoen. 1)Ze moeten rechtspersoonlijkheid bezitten vennootschapsbelasting translation in English-Dutch dictionary. en 'Withholding of tax may be waived with respect to the revenue from shares, profit-sharing notes or money loans referred to in Article 10(1)(d) of the 1969 Law on corporation tax (Wet op de vennootschapsbelasting 1969, 'the Wet Vpb'), if the shareholding exemption provided for in Article 13 of that law is applicable to the. Deze week in Fiscale Actualiteit: Cassatie gebiedt toch verrekening van Franse dividend- en interestbelasting op privébeleggingen, maar wat met FBB en andere verdragen? Ondanks de afschaffing van het FBB-stelsel in zijn interne wetgeving voor privéspaarders, moet België wel degelijk een verrekening van Franse bronbelasting op dividenden toestaan, oordeelt het Hof van Cassatie

Als u rente, royalty's of dividend uit een ander land ontvangt, wordt bij de uitbetaling vaak belasting ingehouden. Dit heet bronbelasting. Als Nederland een verdrag heeft met het land waarvan de inkomsten afkomstig zijn, dan hebt u misschien recht op (gedeeltelijke) vrijstelling of teruggaaf van de in te houden, of ingehouden belasting. Dit hangt af van de afspraken die daarover in het. Het FBB is een met de belasting forfaitair verrekend gedeelte van buitenlandse belasting voor zover die inkomsten werden onderworpen aan een gelijkaardige belasting als de personenbelasting, vennootschapsbelasting of de belasting voor niet-inwoners, en voor zover de goederen en kapitalen voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid in België worden gebruikt Vennootschapsbelasting.. pagina 20/ Buitengebruikstelling Bij buitengebruikstelling wordt de niet eerder belaste meerwaarde in de winst van het BT opgenomen. Een buitengebruikstelling kan ook buiten de wil van de PB (bv. total loss bij auto- ongeval) maar dan wordt ook het nog niet belaste deel belastbaar 1 Deel II Vennootschapsbelasting 1460 Bibliografie Naast de algemene bibliografie over inkomstenbelasting, verwijzen wij voor een diepgaande studie van deze materie naar de volgende werken: CENTRE D ETUDES DES SOCIETES, Le nouveau régime fiscal des sociétés, Brussel, Imifi, CLAEYS-BOUUAERT, I., Principes de l imposition des sociétés en Belgique, Brussel, Larcier, 1970, 259 p

Bronheffing op vergoedingen internationale dienstverlenin

 1. Vennootschapsbelasting - Volledig Vennootschapsbelasting-Eigen-samenvatting Beenverbindingen van de wervelzuil Communicatiewetenschap - Stijn Joye SV Samenvatting Hfdst 1 - Samenvattend document op basis van het boek + cursus met afbeeldingen gebruikt - Organisatietheorie en -ontwerp Cervikaa
 2. 18 Aangiftegids Vennootschapsbelasting 2017 - Wolters Kluwer C. Bepaling van het bedrag van het fbb 415 D. Beperkingen 418 E. Verenigbaarheid van het fbb-regime met de dubbelbelastingverdragen 419 F. Aangifte 421 2.3. Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling 421 A. Algemeen 421 B. Berekening van het belastingkrediet 42
 3. Vraag nu gratis het zesde BDO familiebedrijvenboek aan over winnend werkgeverschap zes inspirerende ondernemerscases | lessons learned uit de praktij
 4. dere mate.1 De nieuwe Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft, net als haar voorganger, in haa
 5. Bij SBB werken we niet voor, maar mét onze klanten. Aan starters, ondernemers en kmo's bieden we boekhouding, accountancy en advies op maat van je sector
 6. 8 Voor de Belgische vennootschapsbelasting is dat op basis van arti-kel 185, § 1 WIB 1992. 9 Art. 202-203 WIB 1992. 10 Art. 202, § 2, 2° WIB 1992. Tot en met 31 december 2010 moesten de aandelen bovendien 'de aard van fi nanciële vaste activa hebben' zodat dividenden van beleggingsaandelen sowieso nooit in aanmerkin
 7. vennootschapsbelasting: maatregelen van toepassing vanaf 2020 In wat volgt bezorgen wij u bij wijze van opfrissing een kort Er mogen geen voorheffingen, FBB en belastingkredieten worden verrekend. De vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen is van toepassing

Video: Tarieven voor de vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting grondige snelcursus do 04/02/2021. Ven.B. -Onderwerping aan Ven.B. KMO-definitie en belang, verlaagd tarief, afzonderlijke aanslagen, voorafbetalingen) Verrekenbare voorh. en FBB. - Docent: Gemis Geert do 06/05/2021. Ven.B.-Vrijstelling innovatie-inkomsten, aftrek risicokapitaal en investeringsaftrek Navigator biedt onmisbare informatie voor de fiscale, juridische, en financiële professiona 3 De aangifteprocedure in de vennootschapsbelasting 60 1 Aanslagjaar en boekjaar 60 2 Begin en einde van de belastingplicht 61 3 De FBB 287 2.4 Aftrekbare belastingen 287 2.5. Bedankt, GreenDean. Allez, dat is nog eens goed nieuws over iets dan. Dus als ik het goed begrijp zal er 15% worden afgehouden door het fonds zelf, dan nog eens 30% door de Belgische tussenpersoon, en beide voorheffingen mogen dan uiteindelijk worden afgetrokken van de vennootschapsbelasting

Hoe worden buitenlandse interesten en dividenden belast

1 7 Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 1 Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting? Toepassingsvoorwaarden Rechtspersoonlijkheid 27 A Belgische vennootschappen 27 B Uitgesloten van rechtspersoonlijkheid 28 C Buitenlandse vennootschappen Fiscale woonplaats in België Exploitatie van een onderneming of winstgevende 30 verrichtingen Uitgesloten. Stagiairs BIBF Vennootschapsbelasting - 12 sept. 2015 - WVH & SH 1 BIBF - Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 12 september 2015 Docenten : Wim Van Kerchove, adviseur bij FOD Financië Sinds aanslagjaar 2008 kan 80% van de inkomsten uit octrooien worden vrijgesteld van belasting. Het gaat hierbij om twee categorieën van inkomsten uit octrooien: vergoedingen voor licenties alsook vergoedingen begrepen in de verkoopprijs van goederen of diensten van de vennootschap. Deze maatregel werd vervangen door de innovatieaftrek. Er wordt echter voorzien in een overgangsregeling tot 2021 In wat volgt bezorgen wij u bij wijze van opfrissing een kort overzicht van de voornaamste maatregelen die door de hervorming van de vennootschapsbelasting (in uitvoering van het zogenaamde zomerakkoord) vanaf aanslagjaar 2021 (voor een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020) in werking treden. Verdere tariefdaling Het basistarief in de vennootschapsbelasting [ De verrekening met een FBB (Forfaitair gedeelde van de Buitenlandse Belasting) laat u echter toe de in België verschuldigde belasting forfaitair te verminderen, zodat de dubbele belasting enigszins wordt getemperd. De Belgische fiscale wetgeving voorziet in de verrekening van een FBB van 15/85 op het nettodividend met de Belgische belasting

Vennootschapsbelasting 2020, hoe zit het precies

door de [bank] verschuldigde vennootschapsbelasting zou vernietigd worden, en dat de bank nooit de bedoeling heeft gehad om met de FBB-verrichting tot een positief boekhoudkundig resultaat te komen. Daaruit volgt dat de FBB-constructie geen verband KRXGW PHW GH ³EHURHSVZHUN]DDPKHLG´ ]RGDW GH ¿VFXV GH PLQGHUZDDUGH WHUHFKW DOV NRV Het feit dat een handelsvennootschap uitsluitend wordt opgericht met een winstgevend doel impliceert volgens het Hof van Cassatie niet dat al haar kosten zonder meer fiscaal aftrekbaar zijn. Ook vennootschappen zijn onderworpen aan artikel 49 WIB 92. Dit artikel maakt dat kosten eerst fiscaal aftrekbaar zullen zijn indien ze gedaan of gedragen zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te. Hieruit volgt dat het bestreden arrest door te beslissen dat, sedert de af-schaffing van het FBB in het Belgisch intern recht, ingevolge de wijziging van ar-tikel 285, 1ste lid WIB/92 bij wet van 7 december 1988, voor eisers op de door hen in 2006 en 2007 ontvangen dividenden uit Frankrijk er krachtens het Frans-Belgisch dubbelbelastingverdrag ook geen belastingmildering meer bestaat bij wijze. Daarnaast begeleid je de financiële administratie van hun cliënten, bereid je de aangiften vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting voor en ben je het aanspreekpunt voor vragen. Verder houd je je bezig met online accounting en de automatisering van de processen in de samenstelpraktijk

De roerende voorheffing is in België een voorschot (voorheffing) op de personenbelasting die geheven wordt op inkomsten uit roerende goederen zoals obligaties, beleggingsfondsen, aandelen en spaarboekjes. Ondernemingen geven de ontvangen roerende inkomsten aan in de bedrijfsboekhouding en worden belast via de vennootschapsbelasting.De roerende inkomsten bestaan voornamelijk uit intresten uit. Hoe de juiste keuzes maken ? Internationaal zaken doen is vandaag een normaal verschijnsel. Een buitenlands project behoeft daarom geen zware structuur en volstaat de opening van een branch. In andere gevallen kan het net beter zijn om een nieuwe vennootschap op te richten in dat buitenland, al is het maar om het ondernemingsrisico af te schermen. Het is bij het maken van die keuzes dat. DANS is een instituut van KNAW en NWO. Omhoog Ga terug naar de inhoud Ga terug naar de site navigati

Forfaitair gedeelte van buitenlandse belastingen (FBB

(i) Cassatie komt uitdrukkelijk terug op haar vroegere rechtspraak inzake de causaliteitsvereiste in de vennootschapsbelasting, waar het Hof stelt dat alle inkomsten en opbrengsten (belastbare) beroepsinkomsten uitmaken, dat uit de aard van een handelsvennootschap voortvloeit dat al haar activa noodzakelijk worden aangewend voor de door haar uitgevoerde bedrijvigheid en bijgevolg de. Seminarie aangifte in de vennootschapsbelasting aanslagjaar 2001 - Devloo P. 6 V & A, Kamer, 2000-2001, nr. 62 van 5 februari 2001, p. 6976 Voor kosten die betrekking hebben op grote herstellingen aan gebouwen, materieel en outillage en die periodiek, met regelmatige tussenpozen van niet meer dan tien jaar, worden uitgevoerd, kan een vrijgestelde voorziening worden aangelegd voor het. Het geeft praktische inzichten in de interacties tussen de verschillende fiscale incentives onderling (bv. tussen het FBB voor ontvangen royalty's of innovatie-inkomsten en de aftrek voor innovatie-inkomsten) en tussen de fiscale incentives en overige fiscale maatregelen. Pieter-Jan Wouters (editor) is Senior Corporate Tax Manager bij EY Verrekening voorheffingen, fbb, va, 4. Eénmanszaak of vennootschap. Essentiële kenmerken personenbelasting; Essentiële kenmerken vennootschapsbelasting; Eénmanszaak fiscaal vergeleken met vennootschap; Praktisch voorbeeld; Hoe gereserveerde winst fiscaal vriendelijk uitkeren? Verwerven van onroerend goed met vennootschap; Erfopvolging. In wat volgt bezorgen wij u bij wijze van opfrissing een kort overzicht van de voornaamste maatregelen die door de hervorming van de vennootschapsbelasting (in uitvoering van het zogenaamde zomerakkoord) vanaf aanslagjaar 2021 (voor een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020) in werking treden

Aanpassing lage tarief vennootschapsbelasting en schijven

de vennootschapsbelasting 1969 voor het eerst toepassing met ingang van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarin die periode van drie volledige jaren is geëindigd. 10 De artikelen 8.2 en 9.1 vervallen. 11 In artikel 9.2, tweede lid, wordt «treden de hoofdstukken 1 tot en met Een dividend van Franse bron dat wordt ontvangen door een natuurlijke persoon die fiscaal inwoner is van België, is momenteel onderworpen aan een bronheffing in Frankrijk en een roerende voorheffing van 30% in België op het netto uit Frankrijk ontvangen dividend. In een arrest van 16 juni 2017 erkende het Hof van Cassatie echter dat de dubbele belasting van dividenden uit Franse bron in. Surf naar hoger.deboeck.be voor meer info DANS is an institute of KNAW and NWO. Go to page top Go back to contents Go back to site navigatio In het nieuwe (recent gepubliceerde) aangifteformulier Vennootschapsbelasting (aanslagjaar 2017) werd nu wel een code voorzien voor de verrekening van deze (Amerikaanse) bronheffing. Een voorbeeld Een Belgische vennootschap heeft op haar actief een effectenportefeuille met o.a. een pakket aandelen van Apple, Microsoft, IBM e.a. De dividenden van deze aandelen komen in concreto niet in.

De discussie omtrent de FBB-constructies uit de jaren negentig woedt sinds jaren in al haar hevigheid. Het Hof van Cassatie Elektronische aangifte vennootschapsbelasting al verplicht vanaf aanslagjaar 2014 Door Lauwers & Seutin Geen categorie d. het bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting en het bedrag Onvoorzien; e. het totale saldo van de baten en lasten volgend uit de onderdelen a, b, c en d; f. de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma; g. het geraamde resultaat volgend uit de onderdelen e en f. 2 Termijn Personenbelasting 202 onderneming. Het FBB wordt eerst opgenomen in de belastbare basis (via de verworpen uitgaven). Vervolgens wordt dit FBB dan afgetrokken van de verschuldigde vennootschapsbelasting. Deze aftrek gebeurt enkel in de mate dat de vennootschap nog vennootschapsbelasting verschuldigd is. Het FBB kan niet worden terugbetaal Het was april 2005 en ik wilde de bedrijven die de FBB hadden gebruikt vervolgen voor ontduiking van vennootschapsbelasting. Maar Financiën zou dan wel een aanvullende klacht moeten indienen.

Vorder uw te veel betaalde belasting op franse dividenden

Regeling fbb 2005 (zie ook artikel 28 van het Besluit fbb en artikel 13 lid 1 van de Regeling fbb 2005). Bij de bestedingsverantwoording hoort een verklaring van getrouwheid van een accountant. Deze wordt opgesteld met in achtneming van de voorschriften opgenomen in bijlage 5 van de Regeling fbb 2005 (zie artikel 13 lid 2 van de Regeling fbb 2005) FBB Forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting Fifo First-in first-out HvB Hof van Beroep HvJ Hof van Justitie IAS International Accounting Standards IFRS International Financial vennootschapsbelasting, de Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB). verwijzing naar het FBB onder de voorwaarden van het Belgisch interne recht) echter beperkt tot de personenbelasting. Voor de vennootschapsbelasting is de verrekenplicht, met andere woorden, nooit opgenomen. In het licht van o.a. de eerder aangehaald Het fiscale regime is complex. Maar met FFB Fiscale beleggingsinstellingen bij de hand vindt u moeiteloos uw weg door deze complexe wet- en regelgeving. - Managementboek.nl - Onze prijs: 73, Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 0 Resultaat na belasting 1.437 0 0 0 0 0 0. pagina 3 BEGROTING 2021 In hoofdstuk 2 zijn de beleidsontwikkelingen, amities, doelstellingen, risi o [s, lasten en dekkingsbronnen per pijler beschreven. Voor de pijler multi taken en voor het programm

De hervorming van de vennootschapsbelasting: gestemd

 1. De Eerste Kamer is op dinsdag 19 december 2017 akkoord gegaan met het Belastingpakket 2018. Daarmee is de afschaffing van de btw-landbouwvrijstelling definitief, wordt de definitie van het begrip 'geneesmiddelen' in de btw aangescherpt en vervalt de inkeerregeling voor buitenlands vermogen per 1 januari 2018
 2. g van de vennootschapsbelasting.
 3. nnb Compendium Vennootschapsbelasting Dool, Heithuis, Kampschoër e.a. 25 W 30-apr-21 Tax & Accounting 9789013159776 Handboek Jaarrekening Van Santen 2021 W 30-apr-21 Tax & Accounting 9789013161106 Insolventie Huizink 10 S 03-mei-21 Legal nnb Studenteneditie Cursus Belastingrecht Omzetbelasting 21/23 S 15-mei-21 Tax & Accountin
 4. g van de Belgische vennootschapsbelasting wordt de - tijdelijke - mogelijkheid geboden om bepaalde vrijgestelde reserves op te nemen tegen een gunsttarief van 15%. (FBB), noch belastingkredieten mee worden verrekend. Ook kent de maatregel een beperkt temporeel toepassingsgebied
 5. dering en een dividenduitkerin

6 Vennootschapsbelasting 'Bijzondere liquidatiereserve' : oplossing bij gebroken boekjaar. 7 BTW Verhuur opslagruimte : 10 %-regel ingevuld op basis van 'volume' 9 FBB/Beroeosten Koreaanse obligaties en FBB : Cassatie eist effectieve bronheffing. KORT 12 Rechtspraak Inkomstenbelastinge FEITEN: verwerping van uitgaven in verband met FBB operaties • Rulings over vennootschapsbelasting • Rulings over fiscaal misbruik (*) vooral rulings van het nieuwe College vanaf mei 2015 (gepubliceerd op www.fisconetplus.be) Federale inning van successie -e Via deze nieuwsbrief die gewijd is aan de belastingheffing op inkomsten uit beleggingen, gaan wij in op de invoering van vermogensbelasting in België na de verwachte begrotingsmaatregelen voor 2018 op investeringen. Wij bespreken eveneens de jurisprudentie op het gebied van FBB op roerende inkomsten verkregen uit Franse bronnen

·,. ~,.. , ; VRIJ GESTELD Luc VANHEESWI]CK,De fiscus en de rechtsplegingsvergoeding BUITENLANDSE FISCALE RECHTSPRAAK Filip DEBELVAen Joris LUTs, Rechtsbescherming van de belastingplichtige in het veranderende (internationale) fiscale landschap volgens de Franse Conseil Constitutionnel FISCALE RECHTSPRAAK INKOMSTENBELASTINGEN Vennootschapsbelasting 2014/42 GwH 29 januari 2014 Berekening van. Na afloop overziet u de mogelijkheden om een buitenlandse handelsactiviteit juridisch te organiseren, en heeft u inzicht in de fiscale behandeling van buitenlandse inkomsten en optimalisatiemogelijkheden in de Ven.B. met inbegrip van de toepasbaarheid van de DBI vrijstelling, het regime van de FBB, en de toepassing van de Kaaimantaks Vennootschapsbelasting november 2018 Hervorming VenB - wettelijke basis van de onderzochte maatregelen: wetten van 25.12.2017 en 30.7.2018 6 Wet van 25.12.2017 het FBB of de fictieve RV) de facto minimale belastbare basis als de groepsbijdrage > verlies van het jaar. Principe van de identiteit Beroepsverliezen kunnen slechts worden gerecupereerd door de belastingplichtige die ze heeft geleden. Door de fiscale consolidatie zal er echter rechtstreekse verliescompensatie mogelijk zijn. Bewijs van de vorige verliezen De werkelijkheid en het bedrag moeten worden aangetoond zodra de verliezen in mindering worden gebracht, dit gebeurt op basis van vorige aangifte Het tarief van dit FBB bedraagt minstens 15% van het dividend na Franse bronheffing. De Belgische fiscale Administratie weigert echter systematisch om dit FBB toe te passen en haalt hiervoor als reden aan dat Belgische natuurlijke personen, die ten privé titel handelen, volgens de Belgische wetgeving, van het voordeel van dit FBB zijn uitgesloten

Uiteraard verzorgen we uw aangifte inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting of schenk- en erfbelasting op deskundige en efficiënte wijze. Met onze belastingadviseur haalt u een betrokken partner is huis die niet alleen kijkt naar verschillende opties, maar die ook richting geeft Cassatie gebiedt toch verrekening van Franse dividend- en interestbelasting op privébeleggingen, maar wat met FBB en andere verdragen? p. 8 Vennootschapsbelasting; De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aj. 2017 p. 14 Korte berichte Samenvatting vennootschapsbelasting en andere samenvattingen voor Vennootschapsbelasting, Bedrijfsmanagement. Ik ben student accountancy-fiscaliteit aan de Artevelde Hogeschool. In deze samenvatting zijn alle 27 hoofdstukken van het boek Praktisch Vennootschap.. Samenvatting hoorcolleges van de vakken uit bachelor 3 van de studie Fiscale Economie In haar aangifte in de vennootschapsbelasting met betrekking tot aanslagjaar 1990, achtte de eiseres zichzelf daarom gerechtigd om het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting (FBB) ten belope van 15/85ste van het netto bedrag van de geïnde interesten te ver-rekenen met de vennootschapsbelasting, en heeft zij deze FBB bijgevolg aan haar belastbaar resultaat toegevoegd in.

Geen fiscale aftrekken meer in economisch 'abnormale

- Kan mijn bedrijf de buitenlandse bronheffingen op een of andere manier compenseren met de Belgische vennootschapsbelasting (FBB)? - Wat zijn de vereisten om ten aanzien van de (Belgische) fiscus voldoende economische substantie in het buitenland te hebben? Sprekers. Erik Sansen - Sansen International Tax Lawyer de vennootschapsbelasting bedraagt de belastingdruk op de octrooi-inkomsten nog slechts 1 P. DE VOS en T. JANSEN, Hand oek Internationaal en Europees Belastingre ht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 795-796. 2 S. VAN CROMBRUGGE en S. HUYSMAN, ^De aftrek voor octrooi-inkomsten _ in S. VAN CROMBRUGGE (ed.), Actuel FiscaalTotaal is een complete kennisbank met financiële en fiscale vakinformatie gericht op belastingadviseurs en adviserende accountants. Het geeft een compleet inzicht in de belastingen waarmee u en uw cliënten te maken krijgen (tijd) - De forfaitaire buitenlandse belasting (FBB) wordt afgeschaft en de aksijns op diesel gaat vanaf 1 september met 0,5 fr. omhoog. Dit zijn twee opvallende maatregelen uit het pakket fiskaliteit waartoe de regeringstop op Stuyvenberg besliste en waarvan het budgettair effekt op 16,4 miljard wordt geraamd. Opvallend is dat de regering financieminister Maystadt niet gevolgd is in zijn.

 • IJshockey Nederland competitie.
 • Koud douchen ervaringen.
 • Middel tegen kaalheid ontdekt.
 • Hema Winschoten openingstijden.
 • Cocktailbar Den Haag Scheveningen.
 • Wish achteraf betalen.
 • Uitnodiging ridder en Prinsessenfeest.
 • Vrouwen boeken romantisch.
 • Laganas Boat Rentals.
 • Parkeren hondenstrand Rockanje.
 • Prijs mosselen Delhaize.
 • Hatay Antakya Wikipedia.
 • Beste stofzakloze MediaMarkt.
 • Maximale papierdikte printer.
 • Winnie de Pooh mobiel.
 • DEA Nederland.
 • Sabre vertaling.
 • PlayStation 4 spellen kind.
 • Welke hagelpatroon voor welk wild.
 • 144.000 zielen.
 • Babyshower uitnodiging whatsapp.
 • Alabastine 2in1 Muurverf vochtige muren en Kelders praxis.
 • Most viewed YouTube Videos Wikipedia.
 • Agapanthus 'Charlotte.
 • Meringue met limoen.
 • Dagboek met slot goedkoop.
 • Photoshop gezicht smaller maken.
 • Ahoy Hal 1.
 • Kampfstiefel Bundeswehr.
 • Glazuur maken voor koekjes.
 • Mark Ebing onder stroom.
 • Italiaanse cultuur tradities.
 • Zonde of zonden.
 • Aquarium inrichting inspiratie.
 • Vakantie Azië in juli.
 • Ragstock.
 • Auteursrecht rechtspersoon.
 • Brandweer wespennest Limburg.
 • Frans Bauer Zonder vaarwel.
 • Gynaecoloog onderwijskiezer.
 • Solebox review.