Home

Wet op de ondernemingsraden Engels

Ondernemingsraden zijn verplicht een reglement te maken met regels voor een goede werkwijze en voor een correct verloop van de or-verkiezingen. Een voorbeeldreglement voor ondernemingsraden is ook in het Engels beschikbaar: Rules of procedure. Lees ook: Request for consent of instemmingsaanvraag? (column 27 november 2019. De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is nu ook in het Engels te lezen. De SER heeft een vertaling van de tekst op haar website gezet. De WOR regelt de medezeggenschap in Nederland. Zo moet iedere organisatie met 50 of meer medewerkers een ondernemingsraad (OR) hebben Online vertaalwoordenboek. EN:Wet op de Ondernemingsraden. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004

Wet op de ondernemingsraden (WOR) Works Councils Act Wet op de reïntegratie arbeidsgehandicapten Disabled Workers (Reintegration) Act Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden Employment of Minoritie Wet op de ondernemingsraden. 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder: . a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; b Het Voorbeeldreglement biedt suggesties voor Ondernemingsraden om dit reglement op te stellen. Voorheen was deze alleen in het Nederlands beschikbaar, vanaf nu ook in het Engels. Het reglement is opgesteld door de SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap en is gratis te downloaden via de site van de SER Op deze pagina vind je alle 54 artikelen van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Onder een groot aantal artikelen van de WOR staan toelichtingen naar de praktijk. De uitwerking van deze toelichtingen staan in de kennisbank en zijn toegankelijk voor premium leden. Tevens bevat de kennisbank een Engelstalige versie van de WOR. Artikelen WOR Woordenboek Nederlands-Engels in aanbouw. Uitgezonderd worden de aangelegenheden die conform de bepalingen van de Wet op de Ondernemingsraden of bepalingen van de vigerende wet op het hoger onderwijs vallen onder de bevoegdheid van de ondernemingsraad respectievelijk een medezeggenschapsorgaan in de zin van de vigerende wet op het hoger.

Engelstalige versie Wet op de ondernemingsraden - ORne

Wet op de ondernemingsraden WOR: INHOUDSOPGAVE: Om het lezen te vergemakkelijken zijn titels aan de artikelen toegevoegd. HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities; HOOFDSTUK II. DE INSTELLING VAN ONDERNEMINGSRADEN Artikel 2. Doelstelling en personeelsomvang We hebben geen vertalingen voor Wet op de Ondernemingsrad in Nederlands > Engels probeer het met Google Tips bij de vertalingen: Het woordenboek vertaalt geen zinnen, maar geeft wel voorbeelden van zinnen waarin het door u gevraagde woord voorkomt. Wellicht vind je het woord op één van deze websites Het Voorbeeldreglement ondernemingsraden bevat modelreglementen met toelichting, de complete tekst van de Wet op de ondernemingsraden en informatie over de taken, bevoegdheden en rechtspositie van or-leden en over afspraken tussen de or en de ondernemer.. Je kunt de leidraad volledig digitaal raadplegen. Vanuit de inhoudsopgave kun je direct doorklikken naar de hoofdstukken en bijlagen Deze wet is niet van toepassing op: a. de leden van de Raad van State; b. de leden van de Algemene Rekenkamer; c. de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen. Artikel 54 (WOR) 1. Deze wet kan worden aangehaald als Wet op de ondernemingsraden. 2. Zij treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip De wet inzake de Wijziging Wet op de Europese ondernemingsraden (WEOR) n.a.v. aanpassing richtlijn is op 1 november 2011 door de Eerste Kamer aangenomen. De tekst van de WEOR is op internet te vinden. Europese OR doorbreekt grenzen De invloed van de OR houdt in principe op bij de grenzen van het land

Wet op de Ondernemingsraden nu ook in het Engels - VC

Stichting Strips

De Wet op de ondernemingsraden Een compact naslagwerk met handige trefwoordenlijst. Dit boekje bevat de integrale tekst van de Wet op de ondernemingsraden. Achterin is een trefwoordenlijst opgenomen. Het artikel in deze wet dat behoort bij een trefwoord is daardoor gemakkelijk terug te vinden. Dit boek kost €15 exclusief btw. Bestelle In de Wet op de Ondernemingsraden staat hoe de werkgever en or met elkaar om moeten gaan, als zij er in het onderling overleg niet uitkomen. Of als de or vindt dat de werkgever de wet niet goed naleeft. Jullie kunnen het geschil aan de kantonrechter voorleggen. Bij een conflict over het adviesrecht geldt een andere beroepsprocedure De bedrijfscommissies, door de Raad ingesteld krachtens de Wet op de Ondernemingsraden (Stb. 1950, K 174), worden geacht door de Raad te zijn ingesteld krachtens deze wet. Artikel 52. Vervallen. Artikel 53. Uitgezonderde onderwijsinstellinge Je leert de Wet op de Ondernemingsraden te beredeneren en je krijgt een helder beeld over de wijze waarop de WOR in de praktijk wordt uitgelegd. Hierdoor ben je in staat om de OR een actievere rol te laten vervullen in de organisatie en voorkom je de discussie over het wel of niet instemmingsplichtig zijn van een voorgenomen besluit

Art. 9 WOR - Artikel 9 Wet op de ondernemingsraden - Artikel 9 1. De verkiezing van leden van de ondernemingsraad geschiedt bij geheime schriftelijke stemming en aan de hand van een of meer kandidatenlijsten.2. Een kandidatenlijst kan worden ingediend door:a. een vereniging van werknemers, die in de onderneming werkzame kiesgerechtigde personen onder haar leden telt, krachtens haar statuten. Volgens de wet op de ondernemingsraden is een onderneming een in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend verband waarin krachtens arbeidsovereenkomst (of publiekrechtelijke aanstelling, zoals bij overheidsinstellingen) arbeid wordt verricht. Dat wil dus simpelweg zeggen dat het gemiddelde bedrijf een onderneming is waar de wet op de. Hieronder tref je de volledige tekst van, art 29 WOR, artikel 29 wet op de ondernemingsraden. De ondernemingsraad heeft het recht, al dan niet uit zijn midden, een door de ondernemer te bepalen aantal, maar ten minste de helft, te benoemen van de bestuursleden van door de ondernemer ten behoeve van in de onderneming werkzame personen opgerichte instellingen, behoudens voor zover bij of. Art. 27 lid 1 WOR - Artikel 27 lid 1 Wet op de ondernemingsraden - 1. De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van:a. een regeling met betrekking tot een pensioenverzekering, een winstdelingsregeling of een spaarregeling;b. een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling;c. een.

Wet op de Ondernemingsraden - Vertaling Nederlands-Engels

 1. gsraden (WOR) is een wet die in 1950 in Nederland is vastgesteld met als doelstelling de medezeggenschap van werknemers en ambtenaren te regelen bij organisaties en overheidsinstellingen die meer dan 50 werknemers of ambtenaren in dienst hebben. De Wet op de onderne
 2. gsraden en de Pensioenwet en heeft betrekking op de rol van de onderne
 3. gsraden (WOR) is een Nederlandse wet die vastgesteld is in 1950. Doel is in grotere onderne
 4. gsraden leer je welke wettelijke mogelijkheden je hebt om meer invloed met je OR te krijgen. Daarnaast krijg je tips om op de rijdende trein te springen. Praktische gegevens introductietraining Wet op Onderne
 5. gsraden. Door de artikelsgewijze toelichting wordt de WOR een stuk duidelijker en daarmee makkelijker toepasbaar op uw dagelijks functioneren
 6. Dit boek maakt deel uit van een reeks die het collectief arbeidsrecht als onderwerp heeft. Het collectief arbeidsrecht wordt omschreven als geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de werkgevers- en werknemersorganisaties, de collectieve onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden, de overheidsinvloed op deze onderhandelingen en het collectieve actierecht
 7. gsraden en deelname (flex.

Engels voor de internationale Ondernemingsraad Handige

 1. gsraden (WOR). De wet stelt echter wel dat meldingen eerst intern kenbaar gemaakt moeten worden en dat bedrijven en instellingen de plicht hebben een regeling in te voeren die erop gericht is om het medewerkers mogelijk te maken misstanden intern kenbaar te maken
 2. gsraden. files Content [Tekst geldig vanaf 01-01-2020] Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo.
 3. gsraad pagina over wetgeving, conferenties, publicaties, cursusaanbod, en andere items over medezeggenschap
 4. gsraden staat dat onderne
 5. gsraden 31.266 Medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs 29.371 Modernisering medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs 28.163 Initiatiefvoorstel-Vendrik en Verburg Informatie over topinkomens (Wet Harrewijn) 25.913.
 6. gsraden (WOR) is de medezeggenschap van de in een onderne
 7. gsraden (WOR) WET van 28 januari 1971, houdende nieuwe regelen omtrent de medezeggenschap van de werknemers in de onderne

De rollen in de Nederlandse samenleving verschoven fors. Veel compromissen. En met dit alles waren er ook sterke effecten op de herziening van de Wet op de ondernemingsraden. De maatschappelijke strijd zorgde ervoor dat door allerhande politieke en maatschappelijke partijen talloze compromissen moesten worden gesloten Op Springest vind je 40 wet op de ondernemingsraden (wor) opleidingen, trainingen & cursussen. Lees ervaringen van deelnemers, vraag info aan of schrijf je direct in

wetten.nl - Regeling - Wet op de ondernemingsraden ..

De regels over medezeggenschap zijn vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden ('WOR'). Het is belangrijk dat je als ondernemer de WOR goed toepast, omdat je dan vaak beter en sneller in staat bent om in te spelen op veranderingen binnen het bedrijf. In deze blog beantwoord ik daarom een aantal veelvoorkomende vragen over deze wet, de WOR ©2020 - The Question Library De auteursrechten van alle onderwerpen in de databank berusten bij The Question Library/MEDEM Publishing. Het is niet toegestaan om de informatie op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever

Nieuw in de ondernemingsraad? Dan is deze cursus geknipt voor u! In één dag maakt u zich de hoofdlijnen van de Wet op de ondernemingsraden eigen. U leert wat het adviesrecht en het instemmingsrecht behelzen, wanneer dat aan de orde is en hoe de ondernemingsraad daarmee de meeste invloed kan uitoefenen Commentaar op Wet op de ondernemingsraden art. 25 (OR-algemeen) Commentaar is bijgewerkt tot 19-11-2017 door mr. dr. I. Zaal. Artikel 25 Tekst van de hele regeling. 1. De ondernemingsraad wordt door de ondernemer in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk door hem voorgenomen besluit tot Wet op de ondernemingsraden . Hoofdstuk I Algemene bepalingen ; Hoofdstuk II De instelling van ondernemingsraden ; Hoofdstuk III Samenstelling en werkwijze van de ondernemingsraden ; Hoofdstuk IV Het overleg met de ondernemingsraad ; Hoofdstuk IVA Bijzondere bevoegdheden van de ondernemingsraa De Wet op de ondernemingsraden bij de overheid. Uitgever Kluwer, Deventer Verschenen 1998 ISBN 9031217700 Kenmerken XXIV, 804 p, 25 cm Aantekening Met lit. opg., reg. - Met samenvatting in het Engels Ook verschenen als proefschrift Universiteit van Amsterdam, 1998. Delpher. Bekijk in Delpher. Praat mee op. Facebook; Twitter; Pinterest.

Vorige week heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen voor een aanpassing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Het wetsvoorstel voorziet in een nadere concretisering van de bevoegdheden van ondernemingsraden over de beloningen van bestuurders van ondernemingen en organisaties (zoals mbo-scholen) met meer dan 100 werknemers Edubookers biedt onafhankelijk alle Wet op de ondernemingsraden (WOR) trainingen in Nederland aan. Boek Direct! Altijd dé Goedkoopste! Tot 50% Korting! Klantenbeoordeling 9,8 Wat betekent Wet op de ondernemingsraden? Hieronder vind je 2 betekenissen van het woord Wet op de ondernemingsraden. Je kunt ook zelf een definitie van Wet op de ondernemingsraden toevoegen De werking van de Wet op de Ondernemingsraden Bij de totstandkoming van deze wet in 1950 werd ervan uitgegaan, dat het primaire doel van de wet, te weten het tot stand komen van ondernemingsraden in alle ondernemingen met meer dan 25 werknemers, binnen drie jaar - deze termijn werd later verlengd tot vier jaar - zou zijn verwezenlijkt Op boekwinkeltjes.nl koopt en verkoopt u uw tweedehands boeken. Zo'n 7000 antiquaren, boekhandelaren en particulieren zijn u al voorgegaan. Samen zijn ze goed voor een aanbod van 6,7 miljoen titels

WOR (Wet op de OndernemingsRaden) Blijf op de hoogte via Linkedin Facebook-f Instagram Betekenis WOR Het doel van de WOR is het vastleggen van medezeggenschap voor werknemers binnen grotere ondernemingen van meer dan 50 werknemers. In de WOR is het recht op informatie, overleg, advies en instemming van werknemers opgenomen. Hierdoor kan invloed uitgeoefend worden [ Art. 1 - Wet op de ondernemingsraden Kern WOR, begrippen. Artikel 1 WOR scales geeft een overzicht van de in de wet gebruikte begrippen. Deze terminologie is afwijkend van het begrippenkader gehanteerd in het ondernemingsrecht en in het rechtspersonenrecht als vastgelegd in Boek 2 BW scales.Dit commentaar is beperkt tot de voor de ondernemingsrechtelijke praktijk belangrijkste definities.

BT - De wet op de ondernemingsraden. PB - Kluwer. CY - Alphen aan den Rijn. ER - van Drongelen J. De wet op de ondernemingsraden. Alphen aan den Rijn: Kluwer, 2008. 90 p. Powered by Pure, Scopus & Elsevier Fingerprint Engine. De tekst is helaas in het Engels, maar wat ik er van heb gelezen komt het voor een belangrijk deel op hetzelfde neer: - Ondernemingsraden zijn er vanaf 50 werknemers per onderneming - er is recht op consultatie, ofwel op verzoek van de OR, ofwel omdat de ondernemer zelf het proces in gang zet Bestel: Wet op de europese ondernemingsraden Bestel Wet op de europese ondernemingsraden met ISBN/EAN 9789013098419 snel en eenvoudig. Wij maken je studietijd zo makkelijk mogelijk, zodat jij slim kunt studeren. Ook voor handige studietips en de rest van je studiespullen ben je bij ons aan het juiste adres

Voorbeeldreglement OR in het Engels - ORne

Wet op de ondernemingsraden : Aanpassing van de wet op de ondernemingsraden in verband met wijziging van de financiering van het scholingssysteem voor leden van de ondernemingsraad en enkele andere wijzigingen van deze wet, parlementaire geschiedenis. / van Drongelen, J. Zutphen : Uitgeverij Paris, 2013 Categorie: Wet op de ondernemingsraden (WOR) - research and education institute, online publisher, juridisch woordenboek Nederlands recht, Inhoud: ruim 10.000 definities, Content: since 2001 the Amo Institute is producer and supplier of reference works such as encyclopedic dictionaries in the legal, economic, financial, business, political and social fields Wet op de ondernemingsraden (WOR) opleidingen 26 opleidingen gevonden. Zoeken naar en vergelijken van opleidingen, cursussen en trainingen voor Wet op de ondernemingsraden (WOR) bij diverse opleidingsaanbieders en boek direct online Geschiedenis van de wet op de ondernemingsraden. Tot 1950. Eind 1800 en begin 1900 zien we 1 ste initiatieven bij Stork in Hengelo en de Gist en spiritusfabriek, het huidige Gist-Brocades. 1950. De 1 ste wet op de ondernemingsraden komt er op initiatief van Willem Drees. 1971. Een uitgebreide herziening van de WOR waarin voor het eerst medezeggenschap en instemming is geregel

In de berichtencategorie WOR vind je alle artikelen van de wet op de ondernemingsraden. En niet alleen de artikelen, maar ook een uitleg. De WOR, wet op de ondernemingsraden, is een wet uit 1971 waarin regels over de medezeggenschap van medewerkers in de onderneming door middel van ondernemingsraden Home / Kennisbank / Wet op de ondernemingsraden (WOR) - Besluit verstrekking financiële informatie aan ondernemingsraden 1985. Artikel 1 Algemene bepalingen - Begripsomschrijvingen Artikel 10 Voorschriften omtrent de balans en de toelichting - Toelichting op de balan Wet op de ondernemingsraden [Tekst geldig vanaf 01-01-2019 tot 01-01-2020] Inhoudsopgave. Opschrift; Wet op de ondernemingsraden; Hoofdstuk I. Algemene bepalingen. Artikel 1; Hoofdstuk II. De instelling van ondernemingsraden. Artikel 2; Artikel 3; Artikel 4; Artikel 5; Artikel 5a; Hoofdstuk III In de Wet op de Ondernemingsraden zijn diverse medezeggenschapsrechten opgenomen. Deze rechten zijn niet in alle gevallen en op iedere vorm van medezeggenschap van toepassing: de ondernemingsraad (OR) beschikt over het meest volledige pakket, terwijl de personeelsvertegenwoordiging (PVT) en de personeelsvergadering (PV) het moeten stellen met slechts een deel ervan

Video: Wet op de Ondernemingsraden (WOR) - OR-Onlin

ondernemingsraad - Engelse vertaling - Linguee woordenboe

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) geldt nu 25 jaar ook voor de overheid. Echter, steeds meer zie je een beperking van de wettelijke invloed van overheidsOR-en door het # PrimaatVanDePolitiek.Daarom is het tijd voor verandering ===== de wet op de europese ondernemingsraden Download ===== Het doel van dit bureau het verlenen van bijstand expertise aan instellingen van gemeenschap lidstaten van europese unie op. Nederland heeft wet bewaarplicht uiteindelijk 2009 ingevoerd maar belgi duitsland hebben dat geweigerd Wet op de ondernemingsraden aangepast. Datum 15 sep 2016 Werkgevers die een pensioenregeling willen vaststellen, wijzigen of intrekken, hebben daarvoor instemming nodig van de ondernemingsraad. Dat is bepaald in de Wet op de ondernemingsraden. Instemmingsrecht vereenvoudigd De werking van de Wet op de Ondernemingsraden Bij de totstandkoming van deze wet in 1950 werd ervan uitgegaan, dat het primaire doel van de wet, te weten het tot stand komen van ondernemingsraden in alle ondernemingen met meer dan 25 werknemers, binnen drie jaar - deze termijn werd later verlengd tot vier jaar - zou zijn verwezenlijkt De Wet op de ondernemingsraden (WOR) is een Nederlandse wet die vastgesteld is in 1950. Doel is in grotere ondernemingen en overheidsinstellingen de medezeggenschap voor werknemers en ambtenaren te regelen. De wet is veranderd in 1971, 1979, 1982, 1990 en 1998. Uitvoering door bedrijven en werknemer

Onderzoek naleving Wet op de Ondernemingsraden 05.03.2018 Onderzoek naleving Wet op de Ondernemingsraden. Periodiek wordt onderzoek gedaan naar de naleving van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Naast de naleving van de wet richt dit onderzoek zich ook op de structuur, het functioneren en de meerwaarde van de medezeggenschap van werknemers WOR (Wet op de ondernemingsraden) De WOR (Wet op de ondernemingsraden) bevat belangrijke bepalingen als het gaat om de rechten van de OR m.b.t. een pensioenregeling. Wat die rechten zijn en waarom die verschillen per geval, dat leggen we hierna uit. Pensioenrechten OR in de WOR De wet biedt je het juridische kader van waaruit je OR effectief aan de slag gaat. Met de online training Wet op de ondernemingsraden van OR Consultancy krijg je op een effectieve en didactisch verantwoorde manier kennis en inzicht in de WOR. Je doet dat in je eigen tempo, op zelf gekozen momenten en vanuit een locatie die je past

ONDERNEMINGSRAAD - Engelse vertaling - bab

Inhoud van de training Tijdens deze online sessie wordt op actieve wijze ingegaan op de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en de wijze waarop deze wordt toegepast in de praktijk. Als ondernemingsraad (OR) krijg je een helder beeld van de wet- en regelgeving en leer je hoe deze kan worden toegepast binnen jullie eigen organisatie Dát leer je tijdens de verdiepingscursus 'Wet op de ondernemingsraden'. Ook leer je hoe politiek of toezichthouders van invloed zijn op jouw organisatie en de medezeggenschapsrechten. Door het maken van enkele opdrachten pas je de opgedane kennis toe. Na afloop bespreken we deze opdrachten De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) bevat de spelregels voor de OR. Inzicht in de bedoeling van de wet is zeker zo belangrijk als kennis van de regels. Het gaat om het goed functioneren van de ondernemingsraad. We helpen je graag op weg om in de OR een steentje bij te dragen Voor veel leden van de ondernemingsraad is het niet altijd even duidelijk hoe en op welke wijze je gebruik kan maken van de Wet op de ondernemingsraden. Je merkt bijvoorbeeld in een overlegvergadering met de bestuurder dat een onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt en waarbij het, voor de ondernemingsraad, niet altijd even helder is of dit nu precies onder het adviesrecht valt of niet Bijlage 11B Artikel 27 Wet op de ondernemingsraden (Instemmingsrecht OR) ZIE ARTIKEL 10 lid 5 CAO Artikel 27 De ondernemer behoeft de instemming van de o... Log in om het hele artikel te lezen. Misschien interessant voor u. Inloggen. Bondsnummer: Uw gebruikersnaam is uw.

Begrippenlijst WOR, Wet op de Ondernemingsraad, Nederlands

Rijksuniversiteit Groningen founded in 1614 - top 100 university. Sluiten. Menu en zoeken; Contact; My University; Student Porta Deze wet is niet van toepassing op de rechterlijke ambtenaren werkzaam bij de Hoge Raad. Artikel 53c Deze wet is niet van toepassing op: a. de leden van de Raad van State; b. de leden van de Algemene Rekenkamer; c. de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen. Artikel 54 1.Deze wet kan worden aangehaald als Wet op de ondernemingsraden De herziene uitgave van Wet op de ondernemingsraden tekst en commentaar, editie 2021 is geheel up-to-date gemaakt. De uitgebreide toelichtingen zijn nader aangevuld door ervaringen uit de praktijk te verwerken. De rechtspraak blijft boeien in het medezeggenschapsrecht. Net als vorig jaar zijn er interessante uitspraken gewezen door kantonrechters, hoven, de Ondernemingskamer en opnieuw de Hog Omschrijving. De Wet op de ondernemingsraden is vanaf zijn inwerkingtreding in 1950 ettelijke malen gewijzigd. Deze wijzigingen waren steeds ingegeven door ervaringen uit de praktijk en door de wens om medezeggenschapsregelingen van verschillende pluimage (COR, GOR, Pvt en personeelsvergadering) onder te brengen in een wet Koop Wet op de ondernemingsraden WOR 2014 (9789462151796) je van Hofstee, L.I

Online gokken & nieuws over wetgeving bij kansspelen

wet op de ondernemingsraden. Economie Kent de FNV de 'groene' toekomst beter dan de Tata-directie? Nieuws & Achter­grond Over Single Shots en Chinese Rollen: vuurwerkdebat wordt eigenaardig feestje. Columns & Opinie Strengere regels voor buitensporige declaraties van universitaire bestuurders zijn noodzakelijk In dit boek wordt na een inleidend historisch hoofdstuk de Wet op de ondernemingsraden in zestien hoofdstukken behandeld. Er is gekozen voor een onderwerpsgewijze benadering, zoals de instelling, de samenstelling en de verkiezing van de medezeggenschapsorganen,. Nadere regelgeving: - Besluit verstrekking financiële informatie aan ondernemingsraden 1985 - Verordening op de bedrijfscommissies 2002 WET van 28 januari 1971, Stb.1971, 54, houdende nieuwe regelen omtrent de medezeggenschap van de werknemers in de onderneming door middel van ondernemingsraden

De WOR in één bestand - OR

ondernemingsraden - Engelse vertaling - Linguee woordenboe

Koop nu Wet op de ondernemingsraden van bij Boekenwereld. Veilig winkelen, bestellen en betalen Wet op de ondernemingsraden (WOR) Algemeen Hier worden onder andere het nationaal karakter van de WOR en de medezeggenschapsvormen besproken, alsmede de rechten van de ondernemingsraad. Dit laatste onderwerp gaat in ieder geval in op het informatierecht, initiatiefrecht, overlegrecht, adviesrecht, instemmingsrecht en de stimulerende taak van de ondernemingsraad Wet op de ondernemingsraden Wet van 28 januari 1971, houdende nieuwe regelen omtrent de medezeggenschap van de werknemers in de onderneming door middel van ondernemingsraden Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz

Hervormde wet op de mede-eigendom - Nieuws | Portus Nieuwpoort

Ondernemingsraad Rijksoverheid

De betekenis van Wet op de Europese ondernemingsraden vind je op deze pagina. Er werd 0 definitie van Wet op de Europese ondernemingsraden gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Zeevarenden waren tot 1 januari 1970 uitgesloten van die medezeggenschap. Bij de invoering van een nieuwe wet op die datum vielen zij voortaan ook onder de WOR. Voor de koopvaardij was dat een hele omwenteling die veel vroeg van de directies, maar ook van de werknemers en hun vakbond herinnert Kees Marges zich

We respect your privacy (unlike Hola) | playmoTV DNSGemeente Dronten - Wat doet de gemeentesecretaris VanHandelingsgerichte diagnostiek | Inleidingen, Regie
 • 10 Miles Antwerpen 2020.
 • Fineer vervangen.
 • Misgebed voor hostie.
 • Skate routes Rotterdam.
 • Piano huurkopen.
 • Trixie Cat Activity Tunnel Feeder.
 • Beurscrash 2008 grafiek.
 • Kaars in water.
 • Wandeling Drongen.
 • Mannelijke modellen bureaus.
 • Graafmachine filmpjes.
 • Ontheffing lichtbak vos.
 • Cavia lang haar kopen.
 • Baardagaam tekenen.
 • Johannes 1 51.
 • Beisbroek activiteiten.
 • Auto afbraak Nederland.
 • Halfopen bebouwing betekenis.
 • De Tuinen Beverwijk.
 • Koopgedrag definitie.
 • Dagelijks leven Noord Korea.
 • Wikipedia deutsches kaiserreich.
 • Katey Sagal echtgenoten.
 • Mijn salaris app Defensie.
 • Koga Beachracer 2016.
 • Anime text Art generator.
 • Beurer hc25 – reisföhn.
 • Tommy Jeans Skinny SIMON.
 • Eten vast in keel.
 • Consultatiebureau verplicht.
 • Hoe vaak bloed geven.
 • Dime value.
 • Persona 5 Royal Guts.
 • Broodje geitenkaas avocado.
 • Lego station 7997.
 • Boomhoroscoop boek.
 • Aquarium inrichting inspiratie.
 • Flan parisien.
 • Vogel met gebogen snavel.
 • Ms templates.
 • Servische den.