Home

Ongegrond verklaard rechtbank

Wat zijn de mogelijke uitkomsten van de beroepsprocedure

Als uw beroep bij de rechtbank is afgewezen (ongegrond of niet-ontvankelijk verklaard), dan kunt u mogelijk nog hoger beroep instellen. Afhankelijk van de aard van uw zaak moet dit hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep of het gerechtshof. Het gaat dan vaak om langdurige en complexe procedures Na het ongegrond verklaren van dat bezwaar, gingen de eisers bij de rechtbank in beroep. De rechtbank heeft dat beroep gegrond verklaard omdat verweerder het handhavingsverzoek niet goed heeft getoetst aan de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Emmen 2017 (de APV). Geen sprake van 'lex specialis De rechtbank zal het beroep ongegrond verklaren, indien de aange­voerde grieven geen doel treffen en zij ook ambtshalve geen onrechtma­tigheid heeft kunnen vaststellen. Zij geeft daarmee te kennen dat het instellen van beroep ongegrond is gebleken De rechtbank verklaart het beroep ongegrond, voor zover gericht tegen de niet-ontvankelijk verklaring van het bezwaar. Het beroep is niet-ontvankelijk voorzover het betrekking heeft op het besluit van de Belastingdienst om de verzoeken niet in behandeling te nemen dan wel geen ambtshalve teruggaven te verlenen Eind maart heeft de rechtbank Rotterdam drie algemeen belang besluiten ongegrond verklaard. Momenteel wordt de Wet Markt en Overheid herzien, waarbij de mogelijkheid voor decentrale overheden om een algemeen belang besluit te nemen waarschijnlijk wordt aangescherpt

1 februari 2018 Redactie Nieuws, Televisienieuws De rechtbank Limburg heeft het beroep van Stichting Omroep Limburg (beter bekend als L1) ongegrond verklaard. Stichting Omroep Limburg was in beroep gegaan tegen de door het Commissariaat voor de Media opgelegde boetes voor het overtreden van de sponsorregels in vier programma's van L1 Is sprake van misbruik van het (tucht)procesrecht door het indienen van een tuchtklacht, die kennelijk ongegrond wordt verklaard? Recent liet de rechtbank Rotterdam zich hierover uit in een civiele zaak die een tandarts tegen zijn patiënte, klaagster in de tuchtprocedure, had aangespannen (Rechtbank Rotterdam 26 maart 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:2754 )

In juridisch context: wanneer de rechtbank oordeelt dat een juridische handeling (zoals een aanklacht of een beroep) niet terecht gesteld wordt, omdat er geen juridische basis voor bestaat. Hij had absoluut geen bewijzen voor de diefstal, en dus oordeelde de rechter dat zijn klacht ongegrond was De rechter verklaart de officier van justitie ontvankelijk wanneer hij op grond van de tenlastelegging en/of naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting de geldigheid van de dagvaarding en/of zijn bevoegdheid tot kennisneming van het ten laste gelegde feit niet bestrijdt. Zie ook Niet ontvankelijk Op 1 oktober 2002 verklaarde de Strafkamer van de Hoge Raad zijn beroep ongegrond, zodat de veroordeling uit 1950 onherroepelijk is geworden...

Als uw bezwaar ongegrond wordt verklaard, kunt u binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank, sector bestuursrecht. Ook daar kunt u in eerste instantie volstaan met een beroepschrift zonder motivering. Vervolgens krijgt u de tijd om de motivering van het beroep in te dienen Rechtszaak bijstellen geuremissies luchtwassers ongegrond verklaard De rechtbank het beroep van de POV tegen bijstellen van geuremissies van luchtwassers ongegrond verklaard. Hoewel er rekening werd gehouden met een negatieve uitspraak, gezien een eerdere uitspraak van Rechtbank Oost-Brabant, is de POV verbaasd over de gebrekkige motivering van de uitspraak van rechtbank Overijssel De raadkamer van de rechtbank in Leeuwarden heeft woensdag het merendeel van de bezwaren van negen klagers tegen afname van hun DNA gegrond verklaard. 5 gegrond, 2 formeel gegrond en 2 ongegrond Inhoud Bij uitspraak van 6 april 2020 heeft de rechtbank het daartegen door de vreemdeling ingestelde beroep ongegrond verklaard. Tegen deze uitspraak heeft de vreemdeling, vertegenwoordigd door mr. E. Ebes, advocaat te Groningen, hoger beroep ingesteld Bij uitspraak van 2 juli 2020 heeft de rechtbank het daartegen door de vreemdeling ingestelde beroep ongegrond verklaard. Tegen deze uitspraak heeft de vreemdeling, vertegenwoordigd door mr. I.M. Hidding, advocaat te Diever, hoger beroep ingesteld. De vreemdeling heeft een nader stuk ingediend

Rechtbank Noord-Nederland verklaart beroep tegen

De rechtbank van Gelderland heeft de bezwaren van omwonenden tegen de komst van een zonnepark in Wijchen ongegrond verklaard. De eisers zijn volgens de rechter geen belanghebbenden bij het bestreden besluit. De eisers hebben volgens de rechtbank enig zicht op (de omwalling van) het zonnepark In beroep nadat bezwaarschrift ongegrond is verklaard. Als de bezwaarprocedure bij de gemeente, het UVW of de Sociale Verzekeringsbank voor u geen positieve uitslag heeft opgeleverd, bestaat de wettelijke mogelijkheid om een beroepschrift in te dienen bij de bestuursrechter Het gebiedsverbod voor Gianni L., het vermoedelijke doelwit van de dodelijke schietpartij op Wittenburg in januari 2018, is door de rechtbank ongegrond verklaard Nieuws Gebiedsverbod Gianni L. door rechtbank ongegrond verklaard Het gebiedsverbod voor Gianni L., het vermoedelijke doelwit van de dodelijke schietpartij op Wittenburg in januari 2018, is door. De rechtbank Limburg heeft het beroep van Stichting Omroep Limburg (beter bekend als L1) ongegrond verklaard. Stichting Omroep Limburg was in beroep gegaan tegen de door het Commissariaat voor de Media opgelegde boetes voor het overtreden van de sponsorregels in vier programma's van L1

Artikel 8:70 - PG Aw

Beroep tegen niet-ontvankelijk verklaring bezwaar ongegrond

Rechtbank verklaart wederom drie algemeen belang besluiten

uw aanvraag niet-ontvankelijk of ongegrond is verklaard. Uw werkgever kan de betaalde dwangsommen binnen 5 jaar terugvorderen als achteraf blijkt dat u er geen recht op had. Wél een beslissing. Na de bezwaarprocedure kan uw werkgever uw bezwaar gegrond, gedeeltelijk gegrond of ongegrond verklaren De rechtbank in Den Haag verklaarde in september 2010 haar bezwaren tegen de intrekking ongegrond. De Raad van State oordeelde dat haar beroep tegen deze beslissing ongegrond is Rechtbank verklaart geding TV Vlaanderen tegen Bhaalu ongegrond. Een aanklacht van TV Vlaanderen tegen Right Brain Interface, de maker van Bhaalu, is door de rechter ongegrond verklaard Wanneer dit laatste het geval is, en het beroep gegrond wordt verklaard, wordt het besluit vernietigd. Ook de gevolgen ervan bestaan dan niet meer. Eventueel kan de rechter het bestuursorgaan opdragen om een nieuw besluit te nemen of kan hij zelf in de zaak voorzien (en dus zelf beslissen wat er gaat gebeuren). Beroep bij de rechter - Conclusi

Indien de eigenaar (achteraf) hoort dat een voorwerp dat van hem of haar is, toch verbeurd is verklaard, kan hij daar een klaagschrift tegen indienen (artikel 552b Wetboek van Strafvordering). Wanneer de rechtbank het beklag gegrond verklaard, dan wordt de verbeurdverklaring herroepen en krijgt de Officier van Justitie de opdracht het voorwerp terug te geven aan de eigenaar Rechtbank verklaart bezwaar van BMF tegen peilbesluit ongegrond. ETTEN-LEUR - Het bezwaar van de Brabantse Milieu Federatie (BMF) tegen het peilbesluit van waterschap Brabantse Delta in het. De rechtbank diende dus (onder meer) na te gaan of de journalist, op basis van de gegevens waarover hij beschikte op het ogenblik dat hij het artikel schreef de getuigenissen waarover hij beschikte als geloofwaardig mocht beschouwen. Hierbij moet de rechtbank dus deze getuigenissen als dusdanig niet beoordelen (05.00) - Een Italiaans sportcomplex heeft een belangrijke rechtszaak gewonnen. De Rechtbank van Rome heeft geoordeeld dat alle corona noodmaatregelen die de regering heeft genomen, zoals het sluiten van horeca en bedrijven, beboeten van overtreders en inperken van de vrijheid van de burgers, ongegrond en illegitiem zijn De uitspraak van de rechtbank is binnen. Mijn beroep is ongegrond verklaard, omdat men het standpunt van de gemeente, dat zij niet beschikt over documenten die betrekking hebben op het tussen de gemeente en aannemer/stichting gesloten compromis (anders dan de twee raadsvoorstellen), geloofwaardig vindt. Laat ik de schuld bij mezelf zoeken. Ik ben geen advocaat

Rechtbank verklaart beroep van regionale omroep L1 ongegrond

Bron: Rechtbank Leeuwarden Datum actualiteit: 17-01-2001 De rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard van een wapenhandelaar wiens erkenning op grond van de Wet Wapens en Munitie om wapens en munitie te mogen verhandelen door de Minister van Justitie was ingetrokken Lees meer omtrent cassatieberoep ongegrond omdat klachten zich niet tegen oordeel van rechtbank richten. Sdu.nl: Oprecht de beste keuze

Indienen ongegronde tuchtklacht levert geen misbruik van

De rechtbank in Zwolle heeft het beroep van omwonenden tegen een vergunning voor het Hardenbergse zonnepark 't Zunneveld ongegrond verklaard. Daardoor kan LC Energy door met de plannen voor een. Bij uitspraak van 10 juni 2009, verzonden op 15 juni 2009, heeft de rechtbank Haarlem (hierna: de rechtbank) het door [appellanten] daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht. Tegen deze uitspraak hebben [appellanten] en 46 anderen bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 8 juli 2009, hoger beroep ingesteld De Rechtbank heeft bij haar in cassatie bestreden uitspraak van 17 oktober 2017 het verzet van belanghebbende tegen de uitspraken van 5 april 2017 met toepassing van artikel 8:55 Awb gegrond verklaard. Daarbij heeft de Rechtbank geoordeeld dat aan belanghebbende niet een vergoeding moet worden toegekend voor de kosten die hij in verband met de. De Rechtbank Rotterdam heeft het beroep van Vodafone tegen ACM ongegrond verklaard. De vergunning die ACM gaf aan KPN voor de volledige overname van Reggefiber blijft in stand Na een jaar van strijd heeft de rechtbank van Rotterdam helaas ons beroep tegen de bouwvergunning van een educatieschuur in ons mooie molengebied ongegrond verklaard. Wel hebben we inmiddels met de gemeente Molenwaard een afspraak dat we alsnog rond de tafel gaan om de afmetingen van deze schuur nog eens nader te bekijken

De officier van justitie heeft mijn beroep ongegrond verklaard. Kan ik daar nog iets tegen ondernemen? Ja. U kunt tegen de beslissing van de officier van justitie in beroep gaan bij de kantonrechter. U doet dit via het Digitaal Loket Verkeer of door het beroep per post te sturen naar Parket CVOM De Rechtbank heeft haar beslissing als volgt gemotiveerd: De rechtbank stelt vast dat ten aanzien van de beklagprocedures met RK-nummers 14/380 en 14/381 de klaagschriften ongegrond zijn verklaard en dat ten aanzien van klager als (onbetwiste) eigenaar van de toen klagende bedrijven [A] Ltd. en [B] Ltd. is overwogen dat het naar het oordeel van de rechtbank niet hoogst onwaarschijnlijk is dat. DORDRECHT - Recent heeft de rechtbank het bezwaar tegen de kap van een ongeveer 160 jaar oude sequoia ongegrond verklaard. De overlast die de monumentale boom geeft aan de bewoners van het huis aan het Kromhout, met tuin waarin de boom staat, is te groot

Betekenis Ongegrond - betekenis-definitie

Betekenis Ontvankelij

Wet openbaarheid van bestuur. Beoordeling van bestreden besluit, waarbij de bezwaren van eisers tegen het gedeeltelijk afwijzen van hun aanvraag om openbaarmaking van documenten op grond van de Wob ongegrond zijn verklaard. ECLI:NL:RBROT:2016:1476 Rechtbank Rotterdam, 26-02-2016, *15/1544 Klacht over advocaat van wederpartij ongegrond verklaard. De rechtbank heeft bij tussenbeschikking van 25 september 2019 in aanvulling op de bij tussenbeschikking van 7 februari 2019 vastgestelde contact- en informatieregeling een voorlopige contactregeling vastgesteld MAASSLUIS - Voor de rechtbank van Rotterdam werd op dinsdag 22 december, Internationaal Transportbedrijf C. Donkersloot & Zn uit Maassluis failliet verklaard. Dit faillissement is echter op. Hi allemaal Wat een ellende zeg.. teleurstelling na teleurstelling.. Nu is ons bezwaar toeristenvisum voor luxemburg afgewezen door de beslisambtenaar van de IND. De beslisambtenaar heeft ons bezwaar kennelijk ongegrond verklaard. Alleen omdat wij een procedure hebben lopen in BE plus nog lopende is. Aangezien ons dossier compleet is, heeft de beslisambtenaar ons bezwaar kennelijk ongegrond.

Kat Lee: de eis van het FAVV is illegaal verklaard | GAIA

Ongegrond - 4 definities - Encycl

Wat kan ik doen als mijn bezwaar wordt afgewezen? - DA

De rechtbank Amsterdam heeft op 24 oktober 2017 uitspraak gedaan in een aantal beroepszaken over het verkeersbesluit van Uithoorn voor een tijdelijke inrichting van het dorpscentrum. De rechtbank heeft alle beroepen inhoudelijk ongegrond verklaard en daarvoor verschillende argumenten aangedragen Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'ongegrond', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken De rechtbank verklaart het beroep van X vervolgens ongegrond. X gaat in hoger beroep en stelt dat voor de VPB geen rentepercentage van 4,46% mag worden gehanteerd. Hof Amsterdam oordeelt dat X bij de mondelinge behandeling bij de rechtbank een compromis met de inspecteur heeft gesloten De rechter heeft het beroep ongegrond verklaard. De rechtbank vindt dat de gemeente de wet heeft toegepast waarvoor het bedoeld is, namelijk de regie houden op de ruimtelijke ontwikkelingen. De vestiging van het voorkeursrecht betekent niet dat al definitief duidelijk is dat er woningbouw komt in het gebied, maar de gemeente heeft al wel de bevoegdheid om het voorkeursrecht te vestigen

Een Zwitserse rechtbank heeft de klacht van FNV tegen de FIFA ongegrond verklaard. De Nederlandse vakbond vond het onjuist dat de wereldvoetbalbond het WK van 2022 had togewezen aan Qatar, een. De herzieningsaanvragen van de verdachten in de zaak van de Arnhemse villamoord moeten worden afgewezen. Dat adviseert advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Herziening na een veroordeling is alleen mogelijk als er een nieuw feit op tafel komt waardoor lagere rechters anders had kunnen oordelen. De AG ziet zo'n novum niet. Advocaten hadden onder meer gewezen [ Maar dat wrakingsverzoek is inmiddels ongegrond verklaard. De rechtbank liet vandaag al wel iets los over de betrokkenheid van de moeder, die een onmisbare rol had in het faciliteren van het. 2017 is dit bezwaar door het Fonds Podiumkunsten ongegrond verklaard. Tegen dit besluit is LeineRoebana in beroep gegaan. Op 29 augustus 2017 vond voor een meervoudige kamer de rechtszaak plaats. Op 9 oktober 2017 heeft de rechtbank tussenvonnis gewezen. De rechtbank stelde in zijn tussenvonnis dat d

Rechtszaak bijstellen geuremissies luchtwassers ongegrond

 1. Een Zwitserse rechtbank heeft de klacht van FNV tegen de FIFA ongegrond verklaard. De Nederlandse vakbond vindt het belachelijk dat de wereldvoetbalbond het WK van 2022 heeft toegewezen aan Qatar, een land waarin arbeiders structureel worden uitgebuit. 'Verkeerde beslissing' De FNV wilde dat de FIFA zou erkennen dat het een verkeerde beslissing is geweest het WK aa
 2. Geen nultarief want niet aannemelijk dat auto's uit Nederland zijn vervoerd Bij de Kamer van Koophandel staat de eenmanszaak van A bekend als detailhandel in schoenen, dames- en herenkleding en detailhandel in gebruikte en beschadigde auto's. Naar aanleiding van verkregen informatie van de Duitse autoriteiten is bij de Belastingdienst/FIOD-ECD het vermoeden ontstaan dat in een [
 3. Het daartegen gemaakte bezwaar is bij besluit van 13 juli 2020 (het bestreden besluit) ongegrond verklaard. Op 6 augustus 2020 heeft de rechtbank het beroepschrift van eiseres ontvangen. Bij brief van dezelfde datum is verzocht een voorlopige voorziening te treffen die ertoe strekt de uitzetting te verbieden totdat op het beroep is beslist
 4. De drie klachtonderdelen worden ongegrond verklaard. Deze samenvatting ziet op klachtonderdeel 1 en klachtonderdeel 3. Ten aanzien van het eerste klachtonderdeel heeft de moeder aangevoerd dat de jeugdprofessional in 2019 ten onrechte (ook ter zitting) een beeld van de moeder heeft geschetst dat zij de kinderen isoleert
 5. Dossiernr : STAB-41102 Soort zaak : Deskundigenverslag inzake het beroep van een omwonende tegen de beslissing op bezwaar, waarbij het college van de gemeente Schouwen-Duiveland de bezwaren van eiser ongegrond heeft verklaard. Deze bezwaren waren gericht tegen een verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van lichtmasten aan Duinwegje 28 te Burgh-Haamstede

Rechtbank verklaart merendeel bezwaren DNA-afname in A7

Voor zover klager de klacht namens zichzelf heeft ingediend, is klager ontvankelijk verklaard en is zijn klacht in alle onderdelen ongegrond verklaard. De beslissing van de raad is gepubliceerd op tuchtrecht.nl onder ECLI:NL:TADRSHE:2020:25. 2 DE PROCEDURE BIJ HET HO De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan Bonita's Cigar B.V. (BC) een bestuurlijke boete van EUR 65.000,- opgelegd. Deze boete is opgelegd omdat BC niet heeft voldaan aan informatieverzoeken van DNB. DNB heeft de gevraagde informatie nodig om vast te kunnen stellen of BC de wet overtreedt of heeft overtreden Bij besluit van 27 juli 2009 heeft het CBR het door [appellante] daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Bij uitspraak van 16 oktober 2009, verzonden op 19 oktober 2009, heeft de rechtbank het door [appellante] daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht

De rechtbank heeft daarom niet onderkend dat het CBR zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat van het horen mocht worden afgezien, omdat het bezwaar kennelijk ongegrond was. Het betoog slaagt. Raad van State, 23 oktober 2013, ECLI:NL:RVS:2013:160 Bij besluit van 19 juli 2017 heeft het college het door OKRR en NLGO daartegen ingestelde bezwaar ongegrond verklaard. De Rechtbank Rotterdam kwam in augustus 2017 tot een zelfde uitspraak, waartegen OKRR en NLGO vervolgens hoger beroep instelden. Bevestig De rechtbank heeft op 18 mei 2020 het beroep ongegrond verklaard. Naast een tweede sluiting van een half jaar kreeg de club in september 2019 ook de verplichting om een exploitatievergunning aan te vragen Het college heeft kennisgenomen van de uitspraak van de rechtbank over het beroep tegen het verlenen van een exploitatievergunning voor een seksinrichting in het pand De Liesbosch 14d. De rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard. De gemeente heeft de exploitatievergunning in juli 2003 verleend op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening

Uitspraak 202002725/1/V2 - Raad van Stat

 1. g Erfgoed Zuid-Kennemerland, ten behoeve van de realisering van het project Park Tetrode op het voormalig Marinehospitaalterrein in Overveen, ongegrond verklaard..
 2. Rechtbank van Rome oordeelt dat alle corona maatregelen ongegrond en illegitiem zijn - Xandernieuws 24 december 2020 pillerniels@gmail.com 0 reacties Rechters: 'Een medische noodtoestand kan om geen enkele reden gebruikt worden om de burgers van hun vrijheid en grondrechten te beroven
 3. De dwangsommen van in totaal € 75.000 die in 2012 aan Satter Roses uit Poederoijen waren opgelegd in verband met het illegaal lozen van fungiciden in een sloot, heeft Waterschap Rivierenland terecht opgelegd. De beroepen daartegen van de potrozenkwekerij zijn op 9 december door de rechtbank in Arnhem ongegrond verklaard
 4. Bij uitspraak van 9 september 2015 heeft de rechtbank het door de stichting tegen het besluit van 3 oktober 2013 ingestelde beroep ongegrond verklaard. In dezelfde uitspraak heeft de rechtbank het beroep tegen het besluit van 13 december 2013 gegrond verklaard, dat besluit vernietigd en de rechtsgevolgen van het besluit in stand gelaten onder bepaling dat de uitspraak voor het besluit in de.

Uitspraak 202003762/1/V2 - Raad van Stat

Dan gaat Fibois hiertegen in beroep bij de Rechtbank in Noord-Holland, die de klacht van Fibois afgelopen woensdag 24 mei ongegrond heeft verklaard. Concreet betekent deze uitspraak dat als Fibois opnieuw de fout in gaat, zij voor elke kubieke meter hout en/of houtproducten die ze op de Europese markt brengt een boete van € 1800,- moet betalen Rest mij nog de mogelijkheid om tegen de uitspraak in beroep te gaan bij de Rechtbank van Amsterdam. Hiervoor bedragen de griffierechten EUR 44.- Ik ben benieuwd of er meer mensen zijn die door gebruik te maken van een app om de parkeertijd te activeren in de mist zijn gegaan door het activeren van het verkeerde kenteken en vervolgens bezwaar hebben aangetekend die ongegrond is verklaard door. het verzoek van Stop nucléaire ongegrond verklaard Verzoek Stop kernenergie ongegrond verklaard Geachte, In het kader van transparante communicatie en onze samenwerking, geef ik u graag iets meer toelichting bij recente mediaberichtgeving over onze kerncentrales. De Voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel heef Wordt het bezwaarschrift ongegrond verklaard? Dan is het nog mogelijk om binnen zes weken na dagtekening van de uitspraak in beroep te gaan bij de belastingkamer van het Gerechtshof te Arnhem, Den Bosch, Amsterdam, Den Haag of Leeuwarden

Commissariaat voor de Media heeft Omroep Limburg terecht

De rechtbank Rotterdam heeft het beroep van de Volkskrant tegen de weigering van De Nederlandsche Bank (DNB) om openbaarmaking op grond van de WOB van rapporten over de aankoop van een deel van ABN AMRO door de Fortis bank en de nationalisatie van Fortis Nederland ongegrond verklaard. De rechtbank is met DNB van oordeel dat de WOB niet op het verzoek om openbaarmaking van toepassing is, nu de. De bezwaren werden op 3 december 2015 door het stadsdeel ongegrond verklaard. Vervolgens is een aantal bewoners hiertegen in beropep gegaan bij de rechtbank. Om de kosten daarvan te betalen is met succes opnieuw een crowdfundingsactie gehouden in de buurt. Op 22 april vond de zitting plaats bij de Rechtbank Amsterdam

Solar Magazine - Rechtbank Gelderland verklaart bezwaren

De rechtbank verklaarde de zaak ongegrond. In deze zaak hadden leden van de ACP en NPB beroep aangetekend bij de rechtbank. De eerste VMHP beroepszaak in het LFNP dossier moet nog plaatsvinden. De rechtbank onderbouwde de uitspraak als volgt: 1. Mandaat om bestreden besluiten namens korpschef te nemen ontbreekt De rechtbank Rotterdam heeft het beroep inzake de Thermen Binnen den Maas ongegrond verklaard. De uitspraak die de rechtbank op 17 juli 2015 heeft gedaan in de beroepsprocedure die de Hoeksche Bowling de Posthoorn BV en Thermen Binnen den Maas BV hebben gevoerd tegen gemeente Binnenmaas naar aanleiding van de geweigerde exploitatievergunning en drank- en horecawetvergunning is gepubliceerd De rechtbank heeft het verzet ongegrond verklaard. Oordeel rechtbank. In deze procedure kan de rechter alleen de bezwaren tegen de splitsing beoordelen. De bezwaren tegen een mogelijke privatisering van Holland Casino zijn dus juridisch gezien niet relevant Wanneer de rechter de weigering van de verhuurder om toe te stemmen in de huurhernieuwing ongegrond heeft verklaard, heeft die verhuurder steeds het recht om, binnen de maand na de betekening van het vonnis, aanspraak te maken op andere voorwaarden of zich te beroepen op het aanbod van een derde, ongeacht de reden van de weigering Zo verklaarde Rechtbank 's-Gravenhage op 16 februari 1961 slechts een ruitensproeierinstallatie (en niet de gehele auto) verbeurd. Volgens Vegter kan ook aan de redactie van artikel 33a Sr een argument worden ontleend om de gedeeltelijke verbeurdverklaring tussen de verschillende categorieën van voorwerpen verschillend te behandelen

Coffeeshop aan de Snouckaertlaan mag er komen

Is uw bezwaarschrift ongegrond verklaard? Wij dienen een

 1. Model B1, Rechtbank, kort geding in kantonzaak, 1 gedaagde Naast alles wat de wet en met name het tweede lid van artikel 111 Rv overigens voorschrijft, in het bijzonder ook de vermelding van de wijze waarop een gedaagde in een kantonkortgeding kan verschijnen en de waarschuwing voor verstek bij nie
 2. De rechtbank Limburg heeft op woensdag 31 januari het beroep van Stichting Omroep Limburg (beter bekend als L1) ongegrond verklaard. Stichting Omroep Limburg was in beroep gegaan tegen de door het Commissariaat voor de Media opgelegde boetes voor het overtreden van de sponsorregels in vier programma's van L
 3. dering gebracht had kunnen worden op.
 4. CRvB 27 mei 1998, RAwb 1998, nr. 146 (Rechtbank heeft beroep ongegrond verklaard omdat de meer subsidiaire weigeringsgrond van het bestreden besluit stand kon houden (de primaire en subsidiaire grond niet). Verweerder heeft geen hoger beroep ingesteld. Centrale Raad betrekt primaire grond in het hoger beroep.), May 27, 1998

Gebiedsverbod Gianni L

Twee appartementen vormen niet samen een eigen woningOude windmolen mag worden vervangen tot ongenoegen vanStichtse Vecht en De Ronde Venen in hoger beroep uitspraakSchadeclaim Van den Driessche tegen journalist "ongegrondUCI moet Iljo Keisse 100Bierfiets verboden in het centrum van Amsterdam | Bierista

De gemeente Leeuwarden stond in haar gelijk bij het verlenen van een vergunning voor verhuizing van de veemarkt. De rechter heeft de bezwaren van Pol Holding ongegrond verklaard Verblijfsvergunning om vwo-opleiding te voltooien Voorgeschiedenis. Het Servisch-Kosovaarse gezin Pasić vluchtte in 1999 uit Kosovo naar Nederland en werd opgevangen in het asielzoekerscentrum te Winterswijk, de plaats waarin Taida onderwijs volgde op de school De Driemark.Hun aanvraag, in 2000, tot toelating als vluchteling, werd begin 2001 afgewezen, wat later door de rechtbank is bevestigd Het gebiedsverbod van Gianni L. op de Oostelijke eilanden is ongegrond verklaard door de rechtbank. L. was het vermoedlijke doelwit bij de schietpartij in een buurtcentrum op Wittenburg, in. Lees meer omtrent rechtbank had beroep niet-ontvankelijk moeten verklaren wegens ontbreken van een belang. Sdu.nl: Oprecht de beste keuze Mega World failliet verklaard: 650 mensen verliezen hun baan. De ondernemingsrechtbank van Mechelen heeft dinsdag het faillissement van Mega World, het vroegere Blokker, uitgesproken

 • Lavazza koffiemachine huren.
 • Viscose duurzaam.
 • Aesculap Hondentondeuse kopen.
 • Weetjes over piraten.
 • Akoestische dempingsmat rolluik.
 • The Pink Panther.
 • Battle of the Bulge wiki.
 • Zeilvrachtschepen.
 • Pap 3b kwaadaardig.
 • Fotogoed fotoboeken.
 • Kruidvat ontkleuring.
 • Livsane Cetomacrogol zalf.
 • Jamie Oliver scones recept.
 • Fout PURA gen.
 • Balinese namen.
 • Gouden Pandora bedel.
 • Soorten dolken.
 • Lactosevrije Griekse yoghurt Lidl.
 • Hot Yoga Tilburg.
 • Gedichten Annie M.G. Schmidt.
 • HG bekledingreiniger Jumbo.
 • Siri stem opnemen.
 • Drakengard zero.
 • Tuinpoort hout zelf maken.
 • Non verbale communicatie betekenis.
 • Uitgewassen beton zelf plaatsen.
 • Centarumon.
 • TMM aanhanger.
 • Babyboom nagels prijs.
 • Centraal perspectief.
 • Fight Club analysis.
 • WXGA vs Full HD.
 • Mi lobi yu mi gudu.
 • MIG lassen ampère en plaatdikte.
 • Paprika salade BBQ.
 • Franse schilderes.
 • Happy Birthday funny gif with sound.
 • Meraki Resort Hurghada TUI.
 • CD4 cd 8.
 • 3 MEC kopen.
 • Wandelen omgeving Emmeloord.