Home

Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden

Het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonde. Het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonde. 1 Johannes 1:5 t/m 2:1. Indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is,hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus,zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde (1 Johannes 1:7). Om deze tekst te verstaan, moeten wij wetenwat. Het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 1 Johannes 1:7 Reinigt, zegt de tekst, niet zal reinigen. Zeer velen denken, dat zij als een laatste troost op het sterfbed mogen uitzien naar vergiffenis. Ach! hoe oneindig verkieselijker is het, nu gereinigd te worden, dan te steunen op een mogelijke hoop van vergiffenis in het stervensuur Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde, 1 Joh. 1 vers 7. En de Heere zeide tot Mozes: u zult tot Farao zeggen: alzo zegt de Heere: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël; en Ik heb tot u gezegd: Laat Mijn zoon trekken, dat hij Mij diene! Maar u hebt geweigerd, hem te laten trekken; zie, Ik zal uw zoon, uw. Christus stierf inderdaad voor onze zonden, maar als Hij niet zou zijn opgewekt, dan waren we volgens Paulus nog steeds in onze zonden (3). Het bloed van Jezus Christus verwijst uiteraard naar zijn slachtoffer, oftewel, naar het Lam dat werd geslacht. Maar hoe kan een lam dat is geslacht, van zonde reinigen? Het antwoord luidt: omdat het geslachte Lam is opgestaan en dús leeft! (4) Dáárom is Hij in staat te reinigen! Het bloed van het Lam spreekt van het Slachtoffer dat LEEFT Als je gezondigd hebt, herinner jezelf eraan dat Jezus' bloed je blijft reinigen van elke zonde - 24 uur per dag, zeven dagen per week - en ga verder met God! De duivel kan je niet verslaan als je gelooft in het bloed dat je voortdurend reinigt. Het eeuwige bloed van Jezus Christus biedt je eeuwige verlossing en eeuwige gerechtigheid

Het bloed van Jezus reinigt ons van alle zond

 1. kunnen worden gebracht. Ja, het bloed van Christus is door Gods genade van oneindige waarde voor ontelbare verloste zondaren. Wij willen in dit artikel nadenken over negen aspecten daarvan. (1) Door de zonde zijn wij verontreinigd en bevlekt. Daarom is de reiniging door het bloed van Christus een absolute noodzaak. Het is het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat ons reinigt van alle zonde (1 Joh. 1:7)
 2. 7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de waarheid is in ons niet
 3. Home > Het bloed van Jezus Christus reinigd ons van alle zonde. Het bloed van Jezus Christus reinigd ons van alle zonde 1. Foto van de dag. Hangklever. 7 1 Themafoto van de maand. Icarusblauwtje 16 9 De.

Om Christus' verlossing en vergeving effectief te maken in ons leven, moeten we ons persoonlijke getuigenis gebruiken, en zeggen: Door het bloed van Jezus zijn al mijn zonden vergeven. Door het bloed van Jezus ben ik verlost uit de macht van satan. Dat getuigenis, als we het uitspreken met onze eigen lippen, is als de hyssop Ik noem 1 Joh. 1 vers 7b: En het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Het gaat in deze tekst om zowel de rechtvaardiging als ook om de heiliging/wedergeboorte. Je vraag gaat niet zozeer om het eerste aspect, de verzoening van de zonde door het bloed, maar over het tweede namelijk de heiliging. Voor je gevoel past bij dit laatste beter het reinigingsmiddel van het water dan van het bloed Al heeft het wel plaats langs die weg. Ervaren wordt: het bloed van Jezus Christus alléén reinigt van alle zonden. Het is mede een eigenschap van het zaligmakend geloof de noodzaak en kracht ervan te kennen en te benodigen. In Handelingen lezen we: Gereinigd hebbend hun harten door het geloof Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. 1 Johannes 1:7 offer gemeenschap lich

Het bloed van Christus is ook gegeven om de gelovigen steeds weer van (nieuwe) zonden te reinigen. Als je mag geloven, voel je het wel aan dat je Zijn reinigende kracht en reinigend bloed steeds weer opnieuw nodig hebt. Welke waarde heeft het reinigend bloed van Christus voor je? Is het volgende lied van Michael Christ ook uit jouw hart gegrepen Als het menselijk bloed al zo wonderbaarlijk is, hoeveel wonderbaarlijker moet dan het bloed van Jezus Christus zijn, dat iedere seconde van de dag reinigt! Zonde is een ziekte van de ziel, die de gedachten en verbeeldingskracht aanvalt, die de geest besmet, die de wil verzwakt, het geweten verhardt en de geestelijke activiteit stillegt Zonde is een besmetting en schandvlek. Het stelt de mens weerzinwekkend voor God en maakt hem vuil in Zijn ogen. Zonde stelt de mens bloot aan de wraak van God, maar het bloed van Christus reinigt ons van alle zonden. Jezus Christus wast ons van onze zonden in Zijn bloed, daar het in staat is van alle zonden te r einigen

Als je geen christen bent dan klinkt het wellicht een beetje creepy als ik het heb over het bloed van Jezus. Als we het hebben over het bloed van Jezus dan gaat het over zijn lijden tijdens de wrede marteling en de kruisiging. Het reinigt ons van alle zonden (1 John 1:7). Het getuigt op deze aarde samen met de Geest en het water (1 John 5:8) Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij in het licht wandelen, dan is het eerste gevolg dat we gemeenschap hebben met elkaar, en het tweede gevolg is dat we gereinigd worden door Jezus' bloed Het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Omdat God de Zoon van Zijn Vader werd verlaten is er vergeving mogelijk gemaakt door God de Zoon voor gelovigen. Omdat God heilig is, vraagt God heiligheid van zijn volgelingen

In de eerste brief van Johannes ontdekken we een belangrijke werking van Jezus' bloed voor ons: Maar gaan we onze weg in het licht, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, Zijn Zoon, ons van alle zonde.(1 Johannes 1:7, NBV) In de grondtekst staan alle werkwoorden van dat vers geschreven in de voortdurend tegenwoordige tijd 7 Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. De zonde belijden 8 Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons

hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Doordat we onze zonden hebben beleden, zijn wij in het Licht gaan wandelen, met het heerlijke gevolg dat we van de zonden worden gereinigd en schoongewassen. Openb. 1:5 - En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de. Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 1 Johannes 1:7 reiniging offer gemeenschap Het bloed van Jezus Christus, Gods zoon, reinigt ons van alle zond In het Nieuwe Testament ligt de nadruk duidelijk op de innerlijke reiniging van zonden. Een centrale tekst is 1 Johannes 1 vers 7: (...) het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde

Het bloed van Christus is ook kostbaar omdat het reinigende kracht heeft; het reinigt van alle zonden. 'Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw.' Door Jezus' bloed blijft er geen vlek of rimpel over aan de gelovigen. O wat een heerlijk bloed. Het neemt de vlekken van onze ongerechtigheden weg Zegevierend bloed 'Zij hebben overwonnen door het bloed des Lams' (Openb. 12:11). Satan en de zonde zijn overwonnen. Verder, het bloed van Christus is de grond van Christus' voorbede en geeft Zijn gebed zijn zegevierende kracht, want 'door Zijn eigen bloed' is Hij, 'eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende' (Hebr. 9:12) Jezus heeft de zonden van de gehele mensheid op zich genomen. Daardoor is het mogelijk voor mensen om vergeving van zonden te ontvangen bij hun bekering en wedergeboorte. Vergeving van zonden is niet het belangrijkste aspect en niet het einddoel van het sterven van Jezus, maar wel het noodzakelijke begin

Geestelijk herstel sessie Dag 20 – deel 1

Sommige mensen hebben ernstige zonden begaan en vragen zich af of God ze nog kan vergeven. Gelukkig staat er in Gods Woord: Het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde (1 Johannes 1:7). Onze God, Jehovah, is bereid zelfs ernstige zonden te vergeven als we de juiste instelling hebben en berouw tonen. (Lees Jesaja 1:18. 1 Johannes 1:7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde

Christenen mogen leven binnen de werkingssfeer van het reinigende bloed van Jezus Christus, de Zoon van God. Wanneer er zonde in ons leven is of komt, laten we dan zo snel mogelijk naar Hem rennen, om ons te laten reinigen door Hem. Het bloed van Christus wast ons schoon, hoe onrein we ook zijn. Al zijn we de grootste van de zondaren Jezus Christus stierf aan het kruis en vergoot Zijn bloed (en stond vervolgens weer op uit de dood) als de enige aanvaardbare betaling voor onze zonden. De discipel Petrus schreef in 1 Petrus 1:18-19: U weet dat u niet door vergankelijke dingen, zoals goud en zilver, bent verlost uit het zinloze bestaan dat u van uw vaderen hebt geërfd 3'1 Johannes 1:7b: 'en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.' 4 Vergelijk hiermee 1 Petrus 3:21, waar de doop behoudt 'als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus.' 5 Zie ook Romeinen 8:16: 'De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Want het leert ons, dat het Bloed van Jezus Christus, dat op het kruis van Golgotha voor ons werd vergoten, in staat is om ons te reinigen van élke zonde en ons kan vrijmaken van élke last. Van alle bijbelse uitspraken heb ik de vindplaatsen vermeld, opdat u het rustig nog eens na kunt zoeken Door je bewust elke dag te reinigen (je spreekt het bloed van Jezus Christus over jezelf uit) mag je geloven dat je van je zonden gereinigd bent. Alle vormen van aanklacht dat er uitzonderingen zijn waardoor je niet gereinigd kunt worden zijn een regelrechte leugen (gedachte)

Het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van

Sta op cursus Geestelijk herstel sessie 37 | Pastorale

Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. (1 Johannes 1:7) Lees verder Johannes 12:20—36 Zijn bloed heeft volgens Paulus in Romeinen 3:25 blijvende kracht van reiniging. In 1 Johan­nes 1:7-9 staat dat het 'bloed van Jezus ons reinigt van alle zonden' en in 1 Johannes 2:1-2 wordt gezegd dat 'Jezus Christus, de rechtvaardige, een verzoening voor onze zonden' is (1 Korintiërs 3:17 CAN) In Zijn ogen bent u heilig en vlekkeloos, nu nog in die van u, zie uzelf als heilig en smetteloos, ondanks uw verleden. En wat u ook gedaan hebt, het bloed van Jezus reinigt u van alle zonden. Leef nu vanuit Zijn heiligheid en in Zijn kracht

het bloed van Jezus Christus - GoedBerich

1 Joh.1:7 maar indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Gods zoon reinigt ons van alle zonden. 1 Joh. 5:6 Dit is Hij, die gekomen is door water en bloed, Jezus Christus, niet slechts met water maar met het water en het bloed Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 1 Johannes 4:10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden Het bloed van Jezus reinigt je geweten. Als je God vraagt om je geweten te reinigen met het bloed van de Here Jezus, dan zal Hij het onmogelijke doen en de pijn die in de herinnering aan de zonde ligt opgeslagen aanraken, waardoor je innerlijke genezing ontvangt. Dan krijg je het vermogen om er niet meer aan terug te denken De wijn is een beeld van het bloed van de Heere Jezus, dat Hij voor ons vergoten heeft tot vergeving van onze zonden. en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. (1 Johannes 1:7) Zoals het brood voor onze ogen verbroken wordt, zo is het lichaam van Jezus voor ons aan het kruis verbroken Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. 8 1:

Het bloed van Jezus Christus, Gods zoon, reinigt van alle zonden. De meeste Bijbellezers begrijpen dat je de tekst uit 1 Johannes 1 niet letterlijk moet nemen 7 Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, Hebr. 9:14; 1 Petr. 1:19; Openb. 1:5 en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde Neen het; want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden. Gekoppelde kernwoorden: • Dopen • Verlossing van zonde. Suggestie doorgeven > Vrouwen rond Mozes volgen. Reset - voor mannen. Connectie. Wandelen in de waarheid. Een vreemd'ling hier beneen Toch ligt juist in het Nieuwe Testament de nadruk duidelijk meer op de innerlijke reiniging van zonden dan op de uiterlijke reiniging. Centraal daarin staat de tekst uit 1 Johannes 1 vers 7. () en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde

en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 8. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. 9. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 10 1 Joh. 1:7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 1 Joh. 2:2 En Hij is een Verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld

Als de catechismus vraagt: 'Is dat uiterlijke water dan de afwassing der zon­den zelf?', dan antwoordt ze heel kort: 'Nee het, alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden.' Het bloed ver­geeft en de Geest vernieuwt. Dat zult u moeten kennen 'Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde' ( í Joh. : ó). 'Hem Die ons liefheeft en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed' (Openb. 'Maar Christus, gekomen als Hogepriester met Zijn eigen bloed, is eens voor altijd ingegaan in het Redding aan het kruis van Jezus breekt de dood en geeft ons het eeuwige leven. « Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. » 1 Johannes 1:7. De Geest van God heeft de macht om het lichaam en de ziel te genezen

Het bloed van Jezus, jouw voortdurende reiniging

1 Johannes 1 - Nieuwe Testament - Statenvertalin

Nieuwewereldvertaling van de Bijbel (studie-uitgave) De eerste brief van Johannes 1:1-10 1 Wat er was vanaf het begin, wat we hebben gehoord, wat we met eigen ogen hebben gezien, wat we hebben geobserveerd en met onze handen hebben aangeraakt, daarover schrijven we jullie: het woord dat leven geeft. + 2 Het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien Getuig over de voortdurende reiniging van onze zonden door Jezus' Bloed. 1 Joh. 1:7 - Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde De fles van oma viel kapot en het kleed was vies. Zelfs met de beste lijm zal de fles nooit meer mooi worden en de inktvlek blijf je altijd zien. God heeft een middel tegen de zonde dat wél alles goed maakt. De Bijbel vertelt dat het bloed van de Heere Jezus reinigt van alle zonde. Geloof je dat

Het bloed van Jezus Christus reinigd ons van alle zonde

Iemand die weet dat ook ná zijn bekering nog geldt: en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde (1 Johannes 1:6). En gelukkig ook weet en ervaart: Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid (1 Johannes 1:9) Vraagt God van ons dat wij onze zonden belijden. Een bijbelse blijk over dit onderwer 3. Reinigend bloed Het reinigt van alle zonde (1 Joh. 1:7) en reinigt de consciëntie van de dode werken om de levende God te dienen (Hebr. 9:14), wegnemend de schuld van onze ongerechtigheid en die verontreiniging en schuld welke al onze beste werken aankleven. Door Zijn bloed is er vergeving van zonden van bedrijf en nalatigheid. Het is bovendien: 4 Moge het kostbaar Bloed dat van het heilig Hoofd van onze Heer Jezus Christus, de Tempel van de goddelijke Wijsheid, de Tabernakel van de goddelijke Wetenschap, het stralend Licht van de Hemel en de aarde, afstroomt, ons beschermen, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Slotgebeden V.: O Aller-kostbaarst Bloed van Jezus Christus Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.' Door de zegen en genade van God kan het Licht steeds meer opgaan en helder worden als de zon op het hoogtepunt

PPT - Zijn bloed reinigt van alle zonden PowerPoint

en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. Jezus bracht het volmaakte offer Heb. 9:24-26 : Christus is immers niet binnengegaan in een heiligdom dat door mensenhanden is gemaakt, in de voorafbeelding van het hemelse heiligdom, maar in de hemel zelf, waar hij nu bij God voor ons pleit 1 Petr. 1:19 Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam; 1 Joh. 1:7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 22 Gr. in Uw bloed, dat is, door of met Hij heeft ons gewassen en rein gemaakt. Het bloed, dat Hij heeft gestort, reinigt ons van alle vlekken. Als Jezus alleen een gewoon mens was geweest, dan had Hij geen vergeving voor ons kunnen aanbrengen en ons niet rein kunnen maken. Maar als Jehova, onze Gerechtigheid kan en doet Hij dat

Het Bloed van het Lam - derekprince

dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.' (1 Johannes 1:6) Het is heerlijk om in het licht van God te leven. Ik kan me niets mooiers voorstellen. Als we wandelen in het licht met God, is er vrijheid, leven in overvloed, en intens geluk En daarin is Gods heerlijke, blijde boodschap der verlossing gelegen, want het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde, schrijft Johannes later in zijn eerste brief (hs.1:7). Het kostbare bloed van de Heere Jezus Christus, het Lam van God, is het enige 'middel' waardoor een mens gereinigd kan worden van alle zonde

De belofte aan wie in Christus geloven is dat elke zonde die zij ooit begaan hebben of zullen begaan, vergeven is. het bloed van Jezus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde (1 Johannes 1:7 NBG). 1 Korintiërs 6:9-10 benoemt een rijtje ernstige zonden die ooit de Korintische gelovigen kenmerkten Het bloed van bokken en kalveren nu kon hen, die de dienst pleegden, naar het geweten niet volmaken; evenmin waren daartoe in staat al de instellingen van de wet en de verschillende wassingen; deze konden alleen het vlees reinigen, zodat men uitwendig tot God kon naderen; een werkelijke reiniging van de zonde, waardoor de ziel in Gods tegenwoordigheid kan verkeren, met een geweten, dat niet. Ook vandaag is er kracht in Jezus' bloed. Jezus is met Zijn eigen bloed de hemel doorgegaan en heeft het getoond aan Zijn Vader. Hierop heeft God Hem alle macht gegeven in hemel en op aarde. Ons geloof in Jezus' bloed staat als een muur tussen ons en de boze in. Op het moment dat je je zonden erkent en Jezus aanneemt als je Redder en Verlosser, begint Jezus je te reinigen van alle zonden Illustratie over Het Offer van Lord Jesus voor het reinigen van zonden. Illustratie bestaande uit kleurrijk, baptism, evangelie - 12481021 Ryle's indringende boodschap op een nieuwjaarsdag luidde: Ieder mens heeft gezondigd. Ieder mens heeft vergeving van zonden nodig. Niemand is in staat zichzelf van zonden te bevrijden. Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van zonden. Het geloof is noodzakelijk om deel te krijgen aan dit reinigende bloed van Jezus Christus. J.C.Ryle (1816-190

Refoweb Reinigende werking van bloed Refowe

Digibron.nl, De reiniging door Christus' bloed

En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. 4 1:4 Joh. 15:11 16:22-24 We schrijven u deze brief om onze zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. 10 Als we zeggen dat we nooit. Iemand die weet dat ook ná zijn bekering nog geldt: en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde (1 Johannes 1:6). En gelukkig ook weet en ervaart: Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid (1 Johannes 1:9) 1:7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 1:8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de waarheid is in ons niet Ja het; want mitsdien zij alzowel als de volwassenen in het verbond Gods en in Zijn gemeente begrepen zijn, en dat hun door Christus' bloed de verlossing van de zonden en de Heilige Geest, Die het geloof werkt, niet minder dan den volwassenen toegezegd wordt, zo moeten zij ook door den Doop, als door het teken des verbonds, der Christelijke Kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen. Jezus Christus of Jezus van Nazareth (betekenis naam: Jezus; Verlosser. Christus; Gezalfde) was een bijzondere Joodse man die ongeveer tweeduizend jaar geleden leefde. Volgens het christendom is Hij de Zoon van God. In de islam gelooft men dat Jezus (daar kennen ze hem ook wel als Isa) een profeet (boodschapper van God) was, maar wordt Hij niet als de Zoon van God gezien

18 Bijbelteksten over Reiniging - DailyVerses

Door het bloed van Christus zijn wij vrienden van God geworden. Wanneer wij dit niet geloven, dan zullen wij nooit geestelijke vooruitgang boeken. Wanneer wij in het licht wandelen, dan reinigt het bloed van Christus ons voortdurend van al onze zonden (1 Johannes 1:7 HB). In het licht wandelen is wandelen in overwinning over al onze bewuste zonden In Zijn ogen bent u heilig en vlekkeloos, nu nog in die van u, zie uzelf als heilig en smetteloos, ondanks uw verleden. En wat u ook gedaan hebt, het bloed van Jezus reinigt u van alle zonden. Leef nu vanuit Zijn heiligheid en in Zijn kracht. Hij heeft u waardig gemaakt om uw erfenis, waaronder gezondheid, in bezit te nemen De reactie van de Heere hierop is : iemand die gewassen is (wedergeboren) hoeft voortaan alleen zijn voeten maar te laten wassen! Met andere woorden : iemand die de het volbrachte werk heeft aangenomen kan zijn zonden (geweten van zonden) alleen maar laten reinigen door de voetwassing van onze Heer Jezus of te wel het Leven, Bloed van Christus Antwoord: Ja het; want mitsdien zij alzowel als de volwassenen in het verbond Gods en in Zijn gemeente begrepen zijn, en dat hun door Christus' bloed de verlossing van de zonden en de Heilige Geest, Die het geloof werkt, niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt, zo moeten zij ook door de Doop, als door het teken des verbonds, der christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen der. Het is daarom medicijn gemaakt van bloed dat onze conscienties zal reinigen. 1 Joh.1:7: En het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Openbaring 1:5: Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed. Het was niet alleen rein bloed, maar het is ook reinigend bloed

Door het bloed van Christus zijn wij vrienden van God geworden. Wanneer wij dit niet geloven, dan zullen wij nooit geestelijke vooruitgang boeken. Wanneer wij in het licht wandelen, dan reinigt het bloed van Christus ons voortdurend van al onze zonden ( 1 Johannes 1:7 HB) Alle ongerechtigheid is zonde (1Joh.5:17). Weten wat goed is en het niet doen (Jac.4:17). Weiger de boodschap van Jezus Christus (Joh.15:22). De afschuwelijke consequentie van de zonde. Hij neemt de vrede van de ziel weg (Jes.57:20,21; Rom.2:9). Het scheidt de persoon van God (Jes. 59:2). Het maakt de zondaar tot een slaaf van Satan (1Joh.3:8. Het bloed van mensen draagt sinds de zondeval het dna van de dood. Jezus zegt. Ik ben van boven, waarmee Hij zegt mijn dna is van boven, voor eeuwig heilig. Jullie zijn van beneden, en hebben het dna van beneden. Het kruis is teken van genade door zijn bloed. Jezus/Jehoshoea maakt zijn naam waar. God helpt, God redt, Zijn naam is boven alle naam We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw winkelervaring te verbeteren, onze services aan te bieden, te begrijpen hoe klanten onze services gebruiken zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen, en om advertenties weer te geven. Goedgekeurde derde partijen gebruiken deze tools voor onze weergave van advertenties De eerste brief van Johannes. 1 Wat er was vanaf het begin, wat we hebben gehoord, wat we met eigen ogen hebben gezien, wat we hebben geobserveerd en met onze handen hebben aangeraakt, daarover schrijven we jullie: het woord dat leven geeft.+ 2 Het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. We getuigen+ en berichten jullie over het eeuwige leven+ dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard

Er is levend water bij Jezus voor een Samaritaanse vrouw

Video: 37. Reiniging en herstel door Jezus Christus Geestelijk ..

Hoe kom je innerlijk tot rust bij Jezus? | PastoraleBijbelstudies voor jongeren 5Getuigenis van YAHWEH: juli 2012Deuteronomium 6:7
 • Osrs PvP clans 2020.
 • OTTO schoenen.
 • Volvo V70 D2 motor problemen.
 • Robbie Williams wiki.
 • Silk papier.
 • Auto en Co Barendrecht.
 • Viking Cruises.
 • Zoo Wuppertal map.
 • Dier 13 letters.
 • Konijn en Draak.
 • Acteur SpongeBob.
 • Antistax Forte 90.
 • Droogbloemen kweken.
 • Smite maintenance.
 • Dromenvanger Tattoo bovenarm.
 • Topmerk Schoenen Nijmegen.
 • Wouter plastisch chirurg.
 • Viviani scholen.
 • Gedicht ouders bedanken.
 • Tvwest uitzending gemist.
 • Thumbnail YouTube maken.
 • Wenkbrauwen kopen.
 • Snijwond nagel.
 • Frequentie berekenen wiskunde.
 • Beurer hc25 – reisföhn.
 • Grisport werkschoenen 803.
 • Zuiderbaan orthopeed.
 • Best poems 20th century.
 • Bijen ramen koop.
 • Nijlgans jacht.
 • PowerPoint Cannot play media.
 • Dip Dye zakjes.
 • Kawasaki 1700 te koop.
 • Overal Natuurkunde 3 VWO antwoorden Hoofdstuk 2.
 • Harry Potter en de Steen der Wijzen full movie free.
 • Maxi Cosi autostoel hoes wassen.
 • Dierengeluiden.
 • Apple introduction video.
 • Val IJzeren Gordijn.
 • Hoge glijbaan tuin.
 • Fantasie uitleggen.