Home

Paramedische zorg eerste lijn

De paramedische zorg levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven van een patiënt. Deze triage geeft aan welke zorg geboden kan worden in de eerste lijn, waarbij wordt vastgehouden aan de gangbare methoden van infectiepreventie en 'social distancing' De paramedische zorg die geëvalueerd wordt omvat diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie en oefentherapie in de eerste lijn (klik hier voor het persbericht). In dit onderzoek worden patiënten gevolgd die herstellen van een COVID-19 infectie en daarvoor een paramedicus bezoeken, gedurende langere tijd

 1. Dit rapport beschrijft de resultaten van het project Arbeidsrelevante paramedische zorg in de reguliere eerste lijn: de stand van zaken. Het project is in december 2002 gestart in opdracht van het College voor Zorgverzekeringen. In het rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de omvang en aard van arbeidsrelevante aandoeningen in de paramedische praktijk en naar de.
 2. Paramedische zorg als onderdeel van de medisch-specialistische zorg wordt wel vergoed vanuit de basisverzekering. Het verplaatsen van (duurdere) zorg uit de tweede lijn kan worden belemmerd doordat patiënten de paramedische zorg in de eerste lijn niet altijd vergoed krijgen vanuit de basisverzekering
 3. Dit rapport beschrijft de resultaten van het project Arbeidsrelevante paramedische zorg in de reguliere eerste lijn: de stand van zaken. Het project is in december 2002 gestart in opdracht van het College voor Zorgverzekeringen
 4. Logopedisten mogen meer dan 1 prestatie integrale zorg stotteren (izs) per dag in rekening brengen. Tot en met 31 december 2021 mag dit alleen als er een medische noodzaak is vastgesteld door een arts. Deze bepaling vervalt per 2022 Voor meer informatie zie de regels paramedische zorg 2022. Regels paramedische zorg 202
 5. De paramedische zorg die geëvalueerd gaat worden omvat oefentherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek, en fysiotherapie in de eerste lijn. Het consortium bestaat uit onderzoekers van verschillende kenniscentra uit geheel Nederland, waaronder de afdelingen Revalidatie en IQ healthcare van Radboudumc
 6. De zorg is algemeen, alle zorgverleners in de eerste lijn zijn algemeen opgeleid en niet gespecialiseerd. De zorgverleners in de eerste lijn kunnen je door verwijzen naar een specialist dan kom je in de twee lijn zorg. Zorgverleners in de eerste lijn Huisartsen, tandartsen, apothekers, fysiotherapeuten en thuisverpleging
 7. Eerste lijn: PREM Paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie, huidtherapie, logotherapie) Vragenlijst PREM Paramedische zorg 3.0 algemeen Vragenlijst PREM Paramedische zorg 3.0 ouders Vragenlijst PREM Paramedische zorg 3.0 jongeren . Werkinstructie PREM Paramedische zorg 3.
Eerstelijnszones

Start onderzoek COVID paramedisch herstelzorg Keurmerk

Arbeidsrelevante paramedische zorg in de regulier eerste

 1. Zorginstituut Nederland adviseert de inzet van paramedische zorg in de eerste lijn te verruimen en vanuit de basisverzekering te vergoeden voor mensen die zwaar getroffen zijn door covid-19. Deze vergoeding is tijdelijk, aan voorwaarden gebonden en betreft mono- en multidisciplinaire paramedische zorg. Het KNGF is blij met het advies, maar betwijfelt of het voorgestelde aantal sessies in een.
 2. De paramedische beroepen kunnen een belangrijke rol spelen bij de substitutie van ziekenhuiszorg naar de eerste lijn. De mogelijkheden daarvoor zullen worden verkend. Randvoorwaarde is dat het ziekenhuisbudget de patiënt naar de eerste lijn volgt. Contracteren paramedische zorg
 3. Paramedische zorg in instellingen. Kies de zorgsoort die u wilt zien: Inkoopbeleid. Zorgovereenkomsten. Veelgestelde vragen. Zorgverzekeraars. Nieuws. Declaraties & wijzigingen. Kies het inkoopjaar dat u wilt zien: Inkoopbeleid 2017. Hoofdlijnen Zorginkoopbeleid Multizorg VRZ 2017; Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017; Zorgovereenkomsten 2017.
 4. istratieve lasten, PREM en de behandelindex, die een constructiev
 5. Eerstelijnszorg is zorg waar u zelf zonder verwijzing naartoe kunt gaan: de huisarts, tandarts, fysiotherapeut, maatschappelijk werker of wijkverpleegkundige. Uw verzekeraar vergoedt de zorg door uw huisarts altijd en bepaalt welke andere eerstelijnszorg u deels of helemaal vergoed krijgt

Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid Paramedische zorg 2021. waar we deze lijn van meerjarige afspraken zullen doorzetten. Fysiotherapie profiel 1 is een uitzondering en zal een eenjarige overeenkomst aangeboden krijgen. GLI en de GZSP Huidtherapie Monitoren expertise in de eerste lijn/tweede lijn Met het stappenplan Verantwoord opschalen paramedische zorg in de eerste lijn tijdens de coronacrisis en het hygiëneprotocol is het mogelijk om de zo belangrijke (noodzakelijke) diëtistische zorg in Nederland op een veilige en verantwoorde wijze op te schalen. Dit betekent dat, als het om noodzakelijke zorg gaat en digitale zorg op afstand. Zonder deze toestemming wordt de zorg niet vergoed. Met het onderzoek worden de effecten en kosten van paramedische herstelzorg voor Covid-19 onderzocht. • Vergoeding vindt plaats vanuit de basisverzekering. Het eigen risico is van toepassing op deze aanspraak. De eerste behandeling moet plaatsvinden binnen 1 maand na verwijzing. Voo

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. Op deze zorgovereenkomst zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden Eerste Lijn Paramedie VRZ Zorginkoop (AIV) van toepassing Zorginkoop paramedische zorg. Paramedische zorg is de verzamelnaam van verschillende zorgvormen met ieder hun eigen vergoedingsregelingen. Paramedische zorg omvat de zorgsoorten diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, oefentherapie en podotherapie (preventieve voetzorg bij mensen met diabetes) Programmaleider Farmaceutische Zorg en Paramedische Zorg, bijzonder hoogleraar Pharmacy Health Services Research, Rijksuniversiteit Groningen. 0302729755. https: Medicatie Baten Risico Register Eerste Lijn: overactieve blaas. Onderzoeksprogramma. Farmaceutische Zorg. Nivel Otterstraat 118 3513 CR Utrecht The Netherlands +31 30 272 9700. De paramedische zorg levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven van een patiënt. Langer uitstel van zorg zal leiden tot toename van complexiteit en gezondheidsschade bij patiënten, daarom is het opschalen van de non-COVID-19 zorg urgent. Nu de eerste hectische weken van d Rol fysiotherapeut in de eerstelijnszorg Fysiotherapie is een paramedische discipline gericht op het herstel en het ontwikkelen van het optimale bewegen, bij behoud en bij achteruitgang. Fysiotherapeut is een beschermd beroep

Monitor contractering paramedische zorg 2020 - Nederlandse

Paramedische zorg Zorgsectoren Nederlandse Zorgautoritei

2) Hoewel we alleen cliënten behandelen die vallen in 'categorie groen' (*document 'verantwoord opschalen paramedische zorg in de eerste lijn tijdens coronacrisis, PPN) wat betekent dat persoonlijke beschermingsmiddelen niet noodzakelijk zijn, werken de therapeuten toch met beschermingsmiddelen om de veiligheid van behandelaar en cliënt extra te waarborgen Paramedici blijven zorg bieden. 5 december 2019. Minder administratie voor paramedici. 21 juni 2019. Bestuurlijke afspraken paramedische zorg getekend. Alle nieuwsberichten. Ergotherapie Nederland. Nederlandse Vereniging van Diëtisten. Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten. Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

De paramedische zorg werkt met vrije prijzen. Dat houdt in dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars met elkaar onderhandelen over de prijs van een behandeling. Prijslijst tonen. Voor niet-verzekerde patiënten of patiënten van een zorgverzekeraar waarmee u geen contract heeft, moet u een standaardprijslijst hanteren In het programma Sociaal medisch 1e lijn werken de Friese gemeenten en De Friesland samen om de zorg efficiënt, effectief en kostenneutraal te verbeteren en om vitaliteit te vergroten. Onze focus ligt op het verbinden van het zorg- en sociaal domein De meeste paramedische zorg valt niet onder de basiszorgverzekering. Alleen mensen met bepaalde chronische aandoeningen krijgen (een deel van) de behandeling vergoed. Andere zorgverleners in de eerste lijn. Boek Inleiding in de gezondheidszorg Print ISBN: 978-90-368-2216-

Radboudumc leidt onderzoek naar paramedische herstelzorg

 1. samenwerking met de eerste lijn, of extra pro-gramma's voor paramedische zorgverlening die andere praktijken niet bieden. • Heeft de nieuwe praktijk een onderscheidend zorgaanbod? Bijvoorbeeld met extra oog voor duurzaamheid op het gebied van medisch inhoudelijke kwaliteit, klantbeleving en de kos-ten van paramedische zorg
 2. Paramedische zorg binnen TMZ is concreet en oplossingsgericht. Daarom zijn wij dé organisatie bij uitstek om paramedische zorg in de eerste lijn te leveren. Want onze medewerkers stellen hun deskundigheid graag beschikbaar aan elkaar. En dus aan u. Kwaliteit van leven stijgt
 3. eerste lijn tot de specialistische gezondheidszorg. Ook in 2020 gaan we deze uitdaging graag aan, samen met u. Wij geloven dat het kan, dat we samen de zorg goed, duurzaam toegankelijk en betaalbaar kunnen houden. Doet u mee? Onze visie op paramedische zorg Wij willen samen met u werken aan een sterke, toe- komstbestendige eerste lijn
 4. Deze zorg is direct toegankelijk voor alle zorgverzekerden. Tweedelijnszorg. Als de zorg in de eerste lijn ontoereikend is en meer specialistische zorg noodzakelijk is, verwijzen zorgverleners door naar de tweede lijn. Voor behandeling in de tweede lijn is een verwijzing uit de eerste lijn noodzakelijk

Shared decision making in de paramedische zorg. Nieuw. Themagebied: Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn / derde lijn Planning nog niet bekend Aantal deelnemers: Minimaal 24, maximaal 32 Hij draagt er zorg voor dat bij het vaststellen van doelen en plan de inbreng van de cliënt geborgd wordt Mocht uiteindelijk zorg in de tweede lijn toch nodig zijn, kan de reeds ingeroepen expertise zinnige/doelmatige zorg bevorderen, bijvoorbeeld doordat een kortere behandeling in de tweede lijn nodig is. De zorgverlener in de eerste lijn is en blijft de hoofdbehandelaar van de patiënt voor wat betreft de paramedische behandeling, ook wanneer de. Het netwerk is voor zorgverleners in de eerste lijn die (gekwalificeerde) paramedische en/of psychologische zorg leveren aan oncologiepatiënten. In eerste instantie betreft dit fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten en psychologen. Er zijn nu 21 zorgverleners aangesloten Paramedische samenwerking voor zorg op de juiste plek. 5 juli 2018. Regionale samenwerking tussen eerste lijn, Substitutie De juiste zorg op de juiste plek, wie durft? Deze vraag stelt de Taskforce die onder deze titel een rapportage publiceerde april 2018

De lijnen in de gezondheidszorg Hoe zit de gezondheids

Gegevensbron detailscherm. Deze gegevensbron is niet aanwezig De juiste zorg op de juiste plek voor de inwoners van het Gooi. De nieuwe PVGO heeft als eerste en belangrijkste doelstelling de kwaliteit van de multidisciplinaire (meervoudige) en regiodekkende zorg in de eerste lijn te optimaliseren en te coördineren. Bundeling van kennis en krachte De paramedische zorg die geëvalueerd gaat worden omvat oefentherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek, en fysiotherapie in de eerste lijn. Vanuit het Radboudumc wordt de kar getrokken door projectleider Thomas Hoogeboom en hoogleraar Philip van der Wees van de leerstoel Paramedische Wetenschappen dat hiervoor aanvullende zorg nodig is. Maar er is ook een groep mensen die wel aanvullende zorg nodig heeft. Soms is zorg nodig in de vorm van medisch specialistische of geriatrische revalidatiezorg, in andere gevallen kan de zorg in de eerste lijn plaatsvinden. Hierbij zijn vaak paramedische zorgverleners betrokken

Metingen - Patiëntervaringsmetingen

1 Inleiding 1.1 Algemeen. Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de informatiestandaard Paramedische zorg. Het Paramedisch zorgproces, dat deze informatiestandaard omvat, is beschreven in de Richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts en fysiotherapeut.. In dit proces zijn de bedrijfsrollen van de zorgverleners Antwoorden op vragen commissie over aanvullende geneeskundige zorg voor kwetsbare groepen in de eerste lijn Te behandelen: Openen/sluiten 33578-54 Brief regering d.d. 29 mei 2018 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgAntwoorden op vragen commissie over aanvullende geneeskundige zorg voor kwetsbare groepen in de eerste lijn Paramedische zorg die zichtbaar, betaalbaar, kwalitatief goed is en vanuit positieve gezondheid gedachtengoed werkt. Samen sterk in de regio en in de wijk. Meer en stevige paramedische samenwerking is wenselijk en noodzakelijk om de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan de patiënt in de eerste lijn te verhogen

Video: Zorginstituut adviseert tijdelijk ruimere vergoeding

VOORTGANG FYSIOTHERAPEUTISCHE HULPVERLENING IN DE EERSTE

Naast gespecialiseerde en/of chirurgische zorg worden veel MSA behandeld in de eerste lijn middels een combinatie van niet-farmacologische interventies zoals fysiotherapie, podotherapie of orthopedische therapie waarbij medische beeldvorming dikwijls ondersteunend is bij het bepalen van de juiste behandeling Maar er is ook een groep mensen die wel aanvullende zorg nodig heeft. Soms is zorg nodig in de vorm van medisch specialistische of geriatrische revalidatiezorg, in andere gevallen kan de zorg in de eerste lijn plaatsvinden. Hierbij zijn vaak paramedische zorgverleners betrokken, zoals d Optimale samenwerking tussen zorgverleners in de eerste en tweede (en soms derde) lijn is daarbij een voorwaarde. Het netwerk is voor zorgverleners in de eerste lijn die (gekwalificeerde) paramedische en/of psychologische zorg leveren aan oncologiepatiënten lijn, door verschillende disciplines in de zorg. Het Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg in de eerste lijn is gestart vanuit zorgverleners uit de eerste lijn die paramedische en psychologische zorg leveren en zorgverleners die in de tweede lijn werken. Later kan dit netwerk eventueel worden uitgebreid met zorgverleners die andere zorg leveren

Verantwoord opschalen paramedische zorg in de eerste lijn

Evaluatie paramedische herstelzorg na COVID-19 - KNG

Er zijn erg veel paramedische zorgaanbieders in Nederland. De zorgverzekeraar kan niet met iedereen afzonderlijk in gesprek. Vertrouwen De NZa wijst erop dat het herstel van wederzijds vertrouwen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders cruciaal is voor de toekomst van de paramedische zorg in de eerste lijn Vorig jaar bracht de zorgautoriteit een meer algemene monitor uit over de toegankelijkheid, betaalbaarheid en informatie over kwaliteit in de paramedische zorg. In de komende monitor richt de NZa zich specifiek op de contractering. Zo kijkt de NZa bijvoorbeeld of het verplaatsen van zorg van de tweede naar de eerste lijn in de contracten terugkomt Een sterke eerste lijn voor betere zorg en beheersbare zorgkosten en andere paramedische zorgaanbieders. Eerstelijnszorg is laagdrempelig en toegankelijk en relatief goedkoop vergeleken met tweedelijnszorg (ziekenhuizen, GGZ-instellingen, verpleeghuizen, etc.) De gebruikelijke paramedische zorg voor mensen met 40% van de mensen fysiotherapie in de eerste lijn, veelal met een duur van meer dan een jaar en een frequentie één of twee keer per week

Dit rapport beschrijft de resultaten van het project Arbeidsrelevante paramedische zorg in de reguliere eerste lijn: de stand van zaken. Het project is in de Vragen die júist betrekking hebben op zorg over de lijnen heen, van eerste symptomen tot ver na een eventuele ziekenhuisbehandeling of operatie. Ondanks de vele initiatieven die plaats vinden in de Nederlandse gezondheidszorg op het gebied van Value Based Health Care, wordt er vooralsnog gekeken naar waarde van zorg van afzonderlijke behandelaars in de eerste of tweede lijn

Toename fysiotherapieconsulten na opschalen zorg in

Erkenning: voor u uw visum krijgt, moet u eerst als paramedicus erkend worden.Behaalt u één van deze diploma's docx bestand Diplomatitels paramedische beroepen (390 kB), dan krijgt u automatisch een erkenning van Zorg en Gezondheid. U hoeft die niet aan te vragen. Visum: in België heeft u een visum nodig om als paramedicus te mogen werken.Dit is het attest dat de toelating geeft om het. mensen fysiotherapie in de eerste lijn, veelal met een duur van meer dan een jaar en een frequentie van één of twee keer per week. - Revalidatie of paramedische zorg voor mensen me

Paramedische zorg in instellingen VRZ Zorginkoo

 1. Herstelzorg. Paramedische herstelzorg voor coronapatiënten die ernstige klachten en beperkingen hebben opgelopen, is per 18 juli 2020 tijdelijk en onder voorwaarden opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Gedurende de tijdelijke toelating tot het pakket vindt onderzoek naar de effectiviteit van deze paramedische herstelzorg plaats
 2. Leidraad Verantwoord opschalen paramedische zorg in de 1e lijn tijdens de coronacrisis. De leidraad Verantwoord opschalen paramedische zorg in de 1e lijn tijdens de coronacrisis kun je hier als PDF downloaden. Deel deze pagina: Zorg voor ooggezondheid Vind een optometrist Agenda Richtlijnen
 3. Centraal in die eerste lijn st aat de medische zorg verleend door de huisar ts. Diens posi-tie als poortwachter voor de tweede lijn is recentelijk bevestigd door de resultaten van de Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk. Daar-naast omvat de eerstelijn ook paramedische en farmaceutische zorg, thuiszorg.
 4. De meeste paramedische zorg valt niet onder de basiszorgverzekering. Inleiding in de gezondheidszorg H5 en H6 Andere zorgverleners in de eerste lijn en Zorg door de patiënt zelf en zijn omgeving Bohn Stafleu van Loghum - Uitgeverij voor de gezondheidszorg. Volg ons. Over.
 5. paramedische zorg in de 1 e lijn tijdens de coronacrisis 22 december 2020 Versie 2.1. Verantwoord erlenen aramedische org i 1 e ijn ijdens oronacrisis 2 22 ecembe 2020 ersi 2.1 Inleiding 3 Aanleiding 3 Triage voorafgaand aan een fysiek consult 4 Stappenplan 6 Toelichting bij het stappenplan
 6. NZa brengt in kaart hoe het contracteerproces loopt. Zo checken ze of het verplaatsen van zorg van de tweede naar de eerste lijn in de contracten terugkomt. Ook wil NZa in kaart brengen hoe het delen van informatie verloopt tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders, en hoe het contact is tijdens de inkoop van paramedische zorg
 7. fysiotherapeut (eerste lijn) Het team fysiotherapie bestaat uit 17 fysiotherapeuten en 2 assistent fysiotherapeuten en maakt onderdeel uit van de paramedische dienst. De fysiotherapeuten werken in multidisciplinaire teams die zich inzetten om de kwaliteit van leven en de zelfre

Paramedische herstelzorg COVID-patiënten - KNG

 1. Een kwalitatief betere en ook meer zichtbare paramedische zorg. In een notendop is dit het doel van het programma Paramedische Zorg. Tijdelijke aanspraak paramedische COVID-19 herstelzorg. De aanspraak voor ergotherapie is aangepast van 8 uur naar 10 uur voor zowel de 1e behandelperiode van 6 maanden als de eventuele 2e periode
 2. Daarvoor vragen wij het volgende van jou Je bent een specialist ouderengeneeskunde, met BIG-registratie.Je bent op de hoogte van recente ontwikkelingen in je vakgebied en bent gemotiveerd om op de hoogte te blijven van innovaties in de zorg.Je hebt bij voorkeur de kaderopleiding specialist ouderengeneeskunde eerste lijn gevolgd of hebt hier interesse in.Je hebt een duidelijke visie op.
 3. Eerstelijnszorg → Regionaal & Internationaal → Paramedische zorg. Cijfers & Context. Nederland telt ruim 9.000 werkzame huisartsen en 7,5% in de regio Den Haag (Lijn 1). Van alle fysiotherapeuten in Nederland is ongeveer 6,8% ouder dan 60 jaar (Hassel & Kenens, 2013). Eerstelijnszorg is de eerste zorg die mensen met hulpvraag ontvangen

Daarom gaat VWS op aangedrongen af te zien van de intro- de eerder voorgestelde uitbreiding van de eigen ductie van eigen bijdragen bij paramedische bijdrage voor de ggz toch door. zorg en tweedelijns geestelijke gezondheids- Tot nu toe gold al wel een eigen bijdrage voor de zorg (ggz). zogenaamde psychologische zorg eerste lijn, maar nog niet voor de duurdere tweede lijn eerste lijn. De patiënt is op de hoogte gebracht van de verwijzing. Aanvraagformulier Paramedische hulp Overdracht sturen naar paramedici. Directe toegankelijkheid of verwijzing via neuroloog. Betrokken disciplines zorgen voor discipline-specifieke overdracht naar eerstelijns paramedici. Ontslagbrief + klinimetrie per mail, fax, post, point of me Substitutie van zorg krijgt een extra impuls. Voor 2018 zijn extra gelden beschikbaar voor zorgaanbieders uit de eerste en tweede lijn, die met elkaar en de zorgverzekeraar afspraken maken voor het verschuiven van zorg in de regio. Lees meer: Blog Astrid de Boer: Theater als metafoor voor leiderscha

SPOZ (samenwerkende paramedische oncologische zorg) Missie. zodat er binnen de eerste lijn meer geprotocolleerd wordt gewerkt en van elkaars kennis en kunde kan worden geleerd. De oncologische patiënt en zijn/haar naasten krijgen hierdoor - beter op. OZCT zorgt voor substitutie van oogzorg van de tweede lijn (zorg waar een verwijzing voor nodig is) naar de eerste lijn (zorg waar geen verwijzing voor nodig is). Dit met als doel de oogarts te ontlasten. Wij bieden persoonlijke hoogwaardige eerstelijnszorg aan

Fundamentele kritiek van eerste lijn op klachtenwet

Zorginstituut adviseert ruime vergoeding paramedische zorg

rapie en slechts 1% had logopedie in de eerste lijn. Deze percentages bleven redelijk constant in de tijd. Een tweede cohort van 102 mensen met neuromusculaire ziekten en vergelijkbare gebruikelijke zorg kreeg een geïntegreerd advies voor paramedische zorg van het Neuromusculair Centrum Nijmegen Toelichting paramedische tarieven Zorg en Zekerheid . Vorig jaar heeft er een breed kostenonderzoek plaatsgevonden op basis van paramedische declaratiedata uit 2018. In maart 2020 heeft onderzoeksbureau Gupta het definitieve rapport gepubliceerd. Alle bij de bestuurlijke afspraken betrokken partijen hebben de uitkomsten in dit rapport geaccepteerd Informatie voor zorgaanbieders van ergotherapie. Hier vindt u informatie over declareren, het inkoopbeleid en contractering Oncologische (na)zorg in de eerste lijn 6 2. Afstemmen oncologische zorg met tweede lijn. (Oncologen, specialisten en revalidatieartsen) 3. Komen tot een Oncologisch Netwerk binnen de regio. 1.4 Beoogde resultaten De volgende resultaten worden beoogd: Beoogde resultaten Tijdsbestek 1. 75% van de patiënten waarbij een IZP is opgesteld ervaar

Zorg, behandeling en service in de thuissituatie

Eerste hoofdlijnenakkoord paramedische zorg is rond

16.02.2017 Bijlagen - naar een geïntegreerde zorg in de eerste lijn 4/21 Gemeenschapszorg Buurtgerichte zorg Een toekomstmodel dat de zorg- en ondersteuning voor personen met een zorgnood efficiënter wil organiseren door in te zetten op een actieve samenwerking op lokaal vlak. Uitgangspunt is de persoon met zijn zorgnood z Tweemaal per jaar organiseren we binnen het programma Sociaal medisch 1e lijn een regiobijeenkomst in één van de regio's van Fryslân. Hieronder vindt u de presentaties die zijn gedeeld NIVEL ZORGREGISTRATIES EERSTE LIJN R A P P O R T Zorg door de diëtist Jaarcijfers 2013 en trendcijfers Jacqueline Tol, Ilse Swinkels, Lando Koppes. December 2014 KALENDERJAAR 2013 N I V E L Nederland Redesign van de eerste lijn in transmuraal perspectief 2 categorieën zorgprocessen met een aantal onderverdelingen: kortdurende zorg, langdurige c.q. chronische zorg, palliatieve zorg, terminale zorg en ADL-ondersteuning. Elke categorie zorgproces heeft zijn eigen kenmerken in termen van aard en regie van de benodigde zorg

Paramedische zorg in instellingen Multizorg VR

Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, opgegaan in Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn . By Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) Abstract. Deze registratie is in deze vorm gestopt en op 01/01/2014 opgegaan in de Nivel Zorgregistraties eerste lijn Je bent op de hoogte van recente ontwikkelingen in je vakgebied en bent gemotiveerd om op de hoogte te blijven van innovaties in de zorg. Je hebt bij voorkeur de kaderopleiding specialist ouderengeneeskunde eerste lijn gevolgd of hebt hier interesse in. Je hebt een duidelijke visie op persoonsgerichte zorg en draagt deze vol overtuiging uit

Eerstelijnszorg Rijksoverheid

Zevenaar - 19 juni 2017 Minister Schipper ondertekent bestuurlijk akkoord voor paramedische zorg Vandaag is het bestuurlijk akkoord voor de paramedische zorg ondertekent door minister Schippers (VWS). Onder dit bestuurlijk akkoord staan ook de handtekeningen van de KNGF, Keurmerk Fysio, Patiëntenfederatie en alle leden van de PPN, waar ook de NVH onder valt Wil je lid worden van het Paramedisch Netwerk Rotterdam en omstreken? Hier kun je je aanmelden of meer informatie opvragen De leden van het KNGF konden digitaal stemmen over het akkoord dat voorzitter Ter Horst in juni afsloot met o.a. minister Schippers en de zorgverzekeraars. Een grote meerderheid van de leden blijkt voor het akkoord te zijn farmacie en paramedische zorg en een termijn van 3 kalenderjaren voor de sector administratieve lasten te verminderen is binnen het platform (Ont)regel de zorg de wens uitgesproken om de huidige maximale controletermijn van 5 kalenderjaren Bepalingen eerste lijn hierop aangepast. Bron: Zorgverzekeraars Nederland. 05/11/202 Vacature Specialist ouderengeneeskunde PG/som/eerste lijn. Wil jij als specialist ouderengeneeskunde inbreng hebben in het bepalen van jouw uren én de mogelijkheid om gebruik te maken van verschillende opleidingsmogelijkheden? Dan is deze vacature echt iets voor jou

Roda golf- villa eerste lijn golf - CostablancawoningenUitzonderlijke villa op eerste lijn golf en zeezicht, Lasgratis cursus Google SketchUp - Modification toolbar (10Ik werk aan een sterke eerste lijnWeefseldonatie vanuit de eerste lijn veronachtzaamd

De organisatie van zorg en ondersteuning is sterk gefragmenteerd, terwijl mensen baat hebben bij meer integrale zorg. Wanneer we zorg leveren willen we dit, waar mogelijk, ook dichter bij de mensen thuis of zelfs thuis organiseren. De professionals in de eerste lijn spelen hierbij gezamenlijk en in afstemming met elkaar een cruciale rol Onvergoede zorg De coöperatievorm die voor de samen-werking is gekozen, blijkt goed aan te sluiten bij de groeiende trend naar onvergoede zorg. De eerste onvergoe-de zorggroep - mindfulness - gaat in september van start. 'Het aandeel van zulke onvergoede zorgproducten zal alleen maar toenemen', zegt Zewuster. Is hiermee al met al een. Het belangrijkste punt van elke medisch centrum is dat het u alles kan bieden wat u als essentieel beschouwt. Daarom is het belangrijk dat u een onderzoek doet naar Stichting Paramedische Zorg Westland voordat u een therapie of operatie herkent. Patiënten die deelnemen aan ziekenhuizen in nauwe nabijheid kunnen een eenvoudige uitwisseling van de ene afdeling naar een andere tegenkomen, samen. In 2018 start CZ met groepsprojecten om 'anderhalvelijns'-mondzorg te organiseren in samenwerking met mondzorgaanbieders en ziekenhuizen De lijnen in de gezondheidszorg Hoe zit de gezondheids zorg in elkaar. Er zijn verschillende lijnen in de gezondheidszorg: de nulde lijn, de eerste lijn, de tweede lijn, de derde lijn en de vierde lijn topzorg. Maar waarom is de zorg in verschillende dele verdeeld. Het is vooral geld te besparen ze zorgen ervoor dat je niet onnodige zorg hebt Achtergrond: De samenwerkingsverbanden Paramedisch Kindercentrum Sittard, Kinderpraktijk Breda en Kinderfysiotherapie Middelburg, hebben het initiatief genomen tot het opzetten van centra die zorg dragen voor een interdisciplinair patiëntgecentreerd zorgproces voor kinderen met complexe zorgvragen in de eerste lijn

 • ESEA Refrag.
 • Collistar Magic Drops vs Clarins.
 • Smartschool Centrum Geraardsbergen.
 • Spoed Tandarts Bussum.
 • Portrait pro coupon code.
 • Social media ideaalbeeld.
 • Gele wilde bloemen.
 • Isloep Rapida.
 • AH Maaltijdsalade Italiaanse kip.
 • Kip pesto oven Lidl.
 • Kayla slippers.
 • Slimline ps3.
 • Levensvatbaarheid baby 27 weken.
 • Transrapid testbaan.
 • Rewatch Formula 1.
 • Dance moms season 4 episode 22 dailymotion.
 • Rieten matten.
 • Herstel na gynaecologische buikoperatie.
 • Emoe olie.
 • Torrentz2 alternative.
 • Coquilles rauw.
 • CoeLux price list.
 • Slippers Shoetime.
 • Pap 3b kwaadaardig.
 • Lichte meubels.
 • Levensverhaal laten schrijven.
 • Beginnen krachttraining thuis.
 • Emily Blunt Instagram.
 • Bouw cao UTA.
 • Linnaeus Plant.
 • Office 365 handtekening beheer.
 • Trianda.
 • Curso baile rock n roll.
 • Cigarillos Aldi.
 • Dekbedovertrek US maten.
 • Canada Goose Chateau Parka.
 • Themafeest tijdmachine.
 • Donna Summer The Wanderer.
 • 28 Days Later.
 • Varta Gel batterij 100Ah.
 • Hersentumor uitzaaiing levensverwachting.